Tornion matkailun Master Plan

Tornion matkailun Master Plan on mat­kai­lua­lan ko­ko­nais­val­tai­nen ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Talous ja strategia » Projektit ja hankkeet » Tornion matkailun Master Plan

Tornion matkailun Master Plan

Tornion matkailun Master Plan -hankkeen (2018–2019) tavoitteena oli laatia Torniolle matkailualan kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään kaupungin matkailualan kehittämisen kannalta konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet. Tärkeää oli myös sitouttaa keskeiset toimijat mukaan kehittämistyöhön.

Hankkeen toimenpiteitä olivat:

  1. Läh­tö­tie­to­jen kokoaminen
  2. Tornion matkailun nykytila-analyysin tekeminen
  3. Alue­käyt­tö­suun­ni­tel­man laatiminen mat­kai­lue­lin­kei­non tarpeisiin
  4. Matkailun toi­min­nal­lis­ten sisältöjen määrittely ja tuo­te­ke­hi­tys
  5. Mat­kai­lun­ke­hit­tä­mi­sen or­ga­ni­soin­ti ja alueen toimijoiden si­tout­ta­mi­nen yh­teis­työ­hön
  6. Mark­ki­noin­nin sisältöjen ja koh­de­ryh­mien mää­rit­te­le­mi­nen
  7. Saa­vu­tet­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­nen
  8. Matkailun osaa­mis­tar­pei­den ja työvoiman saatavuuden kar­toit­ta­mi­nen

Master Plan-hankkeessa toteutettiin neljä erillistä kyselyä: asukkaat, matkailijat, matkailuyritykset ja matkanjärjestäjät pääsivät kukin vastaamaan omaansa. Hankkeen aikana järjestettiin viisi teemakohtaista työpajaa, noin 20 matkailualan yritysten haastattelua ja yksi benchmarking-matka. Kyselyiden, haastattelujen ja työpajojen pohjalta laadittiin Tornion matkailun kehitystoimintaa ohjaava, yrittäjä- ja liiketoimintalähtöinen matkailun Master Plan, joka suuntaa kehittämistyötä, maankäytön suunnittelua ja investointeja.

Hankkeen kautta Tornion matkailullisiksi kärkikohteiksi valittiin Kukkolankoski, Tornion ja Haaparannan kaupunkikeskustat, Cape East–Toranda -alue sekä saaristo. Matkailun kärkiteemat puolestaan ovat vesistö- ja luontomatkailu, rajat ylittävät kokemukset, teemalliset matkailureitit ja -kohteet sekä kulttuuri ja perinteet. Matkailijatyypeistä tärkeimmiksi valikoituivat aitouden etsijät, luontonautiskelijat ja aktiiviset seikkailijat. Master Plan-projektin päätulos on se, että Tornio ja Haaparanta muodostavat yhdessä yhden käyntikohteen kahdessa maassa. Täällä saa yhden kohteen hinnalla tuplaten kaikkea: kaksi valtiota, valtiomuotoa, aikaa, valuuttaa, kieltä, kulttuuria sekä peräti kansallispuistoa!