Porthan

Vuonna 1910 valmistunut koulurakennus on arkkitehtien Albert Richardsonin ja Albert Holmströmin käsialaa. Porthanin rakennus edustaa 1900-luvun alkupuolen jugendtyyliä taitekattoineen ja pikkuruutuisine ikkunoineen ja se on on Pohjois-Suomen suurin puinen jugendrakennus. Nykyään tiloja käyttävät useat Torniolaiset taiteilijat sekä Tornion kansalaisopisto. Porthanilla on mahdollista vuokrata rakennuksen salia sekä aulatilaa.

Porthanin käytön säännöt

Kaupunki vuokraa tiloja kulttuurijärjestöille ja -yhdistyksille ja yksityisille taiteen harjoittajille. Tiloja ei vuokrata yrityksille eikä yksityistilaisuuksiin. Kaupungin omien toimialojen ei tarvitse maksaa vuokraa tilojen käytöstä, mutta käytöstä sovitaan kansalaisopiston kanssa ja tilat tyhjennetään ja siivotaan käytön jälkeen. Tilat ovat vuokrattavissa pääsääntöisesti torstaista sunnuntaihin.

 1. Tilan va­raus­ky­se­lyt kan­sa­lais­opis­tol­le: kan­sa­lais­opis­to@tornio.fi, p. 040-7705972
 2. Tilan käyttäjän edustaja hyväksyy al­le­kir­joi­tuk­sel­laan ja avainten luovutuksen yhteydessä tilojen käyttöön liittyvät yleiset pelisäännöt, jotka on lueteltu alla.
 3. Varauksissa ja ta­pah­tu­mis­sa tulee huomioida, että ra­ken­nuk­ses­sa on myös ope­tus­toi­min­taa sekä yksityisiä tai­teen­har­joit­ta­jia.
 4. Tehty varaus käsitellään sitovana varauksena: tilan käyttäjän on il­moi­tet­ta­va mah­dol­li­ses­ta varauksen pe­ruun­tu­mi­ses­ta tai siir­tä­mi­ses­tä viimeistään 7vrk ennen tilaisuutta.
 5. Vii­koit­tai­set käyttäjät saavat oman avaimen. Jos tilan käyttäjä kadottaa avaimen, on siitä vä­lit­tö­mäs­ti il­moi­tet­ta­va kan­sa­lais­opis­tol­le. Avaimen ka­dot­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sis­ta (50€) vastaa avaimen kadottanut taho.
 6. Tilojen en­si­si­jai­nen käyt­tö­tar­koi­tus on mo­ni­puo­lis­taa tor­nio­lais­ta kult­tuu­ri­tar­jon­taa jär­jes­tä­mäl­lä muun muassa avoimia ylei­sö­ti­lai­suuk­sia, näyttelyitä, har­joi­tuk­sia, har­ras­tus­toi­min­taa.
 7. Varaaja huolehtii käytön aikana tilojen ja tapahtumien valvonnan sekä mahdolliset tarvittavat luvat. Kaupunki ei ole vastuussa asiakkaille muiden toimijoiden toiminnasta ai­heu­tu­vis­ta ta­pa­tur­mis­ta tiloissa.
 8. Mah­dol­li­ses­ta ra­ken­nuk­sel­le tai irtaimelle ai­heu­tu­nees­ta vahingosta vastaa se ti­lan­käyt­tä­jä, jonka ti­lai­suu­des­sa vahinko tapahtui. Ra­ken­nuk­ses­sa ja sen pi­ha­pii­ris­sä ei saa tehdä avotulta.
 9. Tilan käyttäjä siivoaa omat jälkensä ja jättää tilat siihen kuntoon kuin ne olivat tiloja vas­taa­no­tet­taes­sa. Tilan varaaja vie jätteensä pois pihalla olevaan jäteastiaan. Mikäli tiloja ei ole siivottu käytön jälkeen kaupunki laskuttaa sii­vouk­ses­ta voimassa olevien taksojen mukaan.
 10. Tila on päihteetön.
 11. Alaikäisten ti­lai­suuk­sis­sa tulee olla ti­la­va­raa­ja­na sekä paikan päällä ti­lai­suu­des­sa olevia täysi-ikäisiä vas­tuu­hen­ki­löi­tä.
 12. Tilan vuo­kraa­jal­la on mah­dol­li­suus pitää ti­lai­suu­ten­sa aikana kanttiinia rakennuksen aulatilassa. Vuokraajan on itse huo­leh­dit­ta­va kaikesta kah­vi­la­toi­min­taan tar­vit­ta­vas­ta kalustosta ja vä­li­neis­tös­tä.
 13. Tilan käyttäjä, joka ei noudata näitä pe­li­sään­tö­jä menettää oikeuden tilojen käyt­tä­mi­seen.

Tilavuokrat

 • Juhlasali / Har­joi­tuk­set, sään­nöl­li­nen toiminta
  • 200€ / puoli vuotta
   • 1 x 2h / vko + siivous
 • Juhlasali / Har­joi­tuk­set, satunnainen toiminta
  • 10€/h +siivous
 • Juhlasali / vii­kon­lop­pu­vuo­kraus
  • pe iltapäivä – su iltapäivä 150€ +siivous
 • Aula
  • 10€/h +siivous
 • Näyt­te­ly­ti­la: aula (ama­töö­ri­tai­tei­li­jat, ite-taiteilijat ja opiskelijat)
  • avain 100euron kä­teis­pant­tia vastaan (pantti palautuu avaimen palautuksen ja ti­la­tar­kas­tuk­sen yhteydessä)
  • vuokra-aika max 1kk
  • vuokraajan tulee hoitaa valvonta itse näyttelyn au­kio­loai­koi­na
  • Porthanin tilassa toimivien am­mat­ti­tai­te­li­joi­den on mahdollista järjestää näyttely hintaan 150€/kk