Tukea alle kouluikäisen lapsiperheen arkeen

Alle kouluikäinen lapsi kehittyy hurjaa vauhtia vauvasta kouluunlähtijäksi. Hän tarvitsee päivittäistä huolenpitoa, hellyyttä, rajoja ja rakkautta. Vanhempien tulee tukea lapsen kasvua ja kehitystä rohkaisemalla ja antamalla kiitosta yrittämisestään. Lapsen kasvussa ja kehityksessä tai perhe-elämässä voi tulla vastaan erilaisia haasteita ja ihmetyksen aiheita. Näiltä sivuilta löydät tukea alle kouluikäisen lapsiperheen arkeen.

Neuvolatyö on ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää työtä. Neuvolan palvelut perustuvat tutkittuun tietoon pohjautuviin huolellisesti toteutettuihin määräaikaisiin terveystarkastuksiin ja terveysneuvontaan, joissa huomioidaan yksilöiden ja koko perheiden tarpeet. Lastenneuvolan tehtävänä on edistää lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. Lastenneuvolassa muun muassa tuetaan vanhemmuutta ja parisuhdetta sekä seurataan lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä huolehditaan kansallisen rokotusohjelman mukaisten rokotusten antamisesta lapsille. Lastenneuvolan tärkeä tehtävä on havaita lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja järjestää heille oikea-aikainen, riittävä tuki.
Linkki Tornion neuvolapalveluihin.

Ehkäisyneuvolassa tarjotaan yksilöille ja pareille raskaudenehkäisyneuvontaa ja mahdollisuutta saada itselleen sopiva ehkäisymenetelmä. Raskauden ehkäisyneuvonta pitää sisällään kokonaisvaltaisen seksuaaliterveyden edistäminen sekä seksuaalikasvatuksen antamisen. Ehkäisypalvelujen tarkoituksena on edistää yksilön ja parin terveyttä tukemalla ja tarjoamalla neuvoja terveyteen, ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Raskauden ehkäisypalvelujen lisäksi ehkäisypalvelujen piiriin kuuluvat myös muut seksuaaliterveyttä edistävät palvelut, kuten seksuaalisuutta ja parisuhdetta koskeva neuvonta, myönteisen seksuaalisuuden edistäminen seksuaalikasvatuksen avulla, hedelmällisyysneuvonta, seksitautien ehkäisy, seksuaaliväkivallan ehkäisy, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen kokemisen ilmaisun tukeminen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvä muu neuvonta.
Linkki ehkäisy- ja seksuaaliterveyspalveluihin.

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää tärkeänä vaiheena lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen huoltajien päätöksen mukaisesti. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista, edistää lapsen hyvinvointia, lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä sekä tukee huoltajia kasvatustyössä mahdollistaen heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai avoimena varhaiskasvatustoimintana.
Linkki Tornion varhaiskasvatuspalveluihin.

Erityisvarhaiskasvatuksen tarkoituksena on turvata lapselle mahdollisuus sosiaaliseen osallistumiseen ikäistensä lasten kanssa silloin, kun lapsella on fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä vuoksi tarve erityiseen hoitoon tai tukeen. Tornion varhaiskasvatuksessa toimii alueittain viisi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa sekä yksi puheterapeutti. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat tekevät tarpeen mukaan moniammatillista yhteisyötä esimerkiksi neuvolan, sosiaalitoimen ja perheneuvolan kanssa.
Linkki Tornion erityisvarhaiskasvatuksen sivuille.

Esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja sitä tarjotaan maksuttomana opetuksena edellisenä vuonna ennen perusopetuksen alkua. Esiopetuksen tavoitteena on kotien ja huoltajien kanssa yhteistyössä edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestä oppijana. Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa kunnioittaen lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä leikin ollessa vahvasti läsnä esiopetuksen toiminnassa.
Linkki Tornion esiopetuksen sivuille.

Lapsella ja perheellä on viipymättä oikeus saada lapsen terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömiä palveluita tuen tarpeen mukaisesti. Kaikissa lasta koskevissa sosiaalihuollon toimissa on ennen kaikkea huomioitava lapsen etu ja kuunneltava lasta ikä- ja kehitystaso huomioiden. Lapsen tai perheen tarvitessa sosiaalihuollon palveluita tehdään palveluntarpeen arviointi tuen tarpeen kartoittamiseksi yhdessä perheen kanssa.
Linkki perheiden sosiaalityön sivuille.

Kasvatus- ja perheneuvonta on matalan kynnyksen palvelu, jonka asiakkaaksi tullaan yhteistyötahon ohjaamana tai oma-aloitteisesti. Toimintaa ohjaavina periaatteina ovat luottamuksellisuus, maksuttomuus, asiakaslähtöisyys, työskentelytavoista yhdessä asiakkaan kanssa sopiminen sekä tarpeen mukainen yhteystyö muiden tahojen kanssa. Kasvatus- ja perheneuvonnan ydintehtävät ovat vanhemmuuden tukeminen, lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen, pari- ja perhesuhteiden tukeminen sekä asiantuntija-apu.
Linkki Tornion kasvatus- ja perheneuvonnan sivuille.

Perhetyö tukee vanhemmuutta, ohjaa lasten hoidossa ja kasvatuksessa, ohjaa kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, vahvistaa perheen toimintakykyä, tukee perheen vuorovaikutustaitoja ja perheen sosiaalisen verkoston laajentamista. Perhetyön tavoitteena on tukea lapsiperheitä riittävästi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ehkäistä perheiden ongelmien kasvamista, syrjäytymistä ja esimerkiksi lastensuojelun tarvetta.
Linkki Tornion perhetyön sivuille.

Vammaisilla henkilöillä on oikeus yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja syrjimättömyyteen sekä tarvittaviin tukitoimiin ja palveluihin. Erityispalveluja järjestetään, kun yleisten palvelujen apu ei riitä ja tavoitteena on tukea vammaisten henkilöiden toimintakykyä sekä omatoimisuutta ja selviytymistä jokapäiväisestä elämästä.
Linkki Tornion vammaispalvelun sivuille.

Tornion terveyskeskuksessa toimintaa tuottaa Mehiläinen Länsi-Pohja Oy. Sen vastuulla ovat kiire- ja ajanvarausvastaanotto, kuntoutuspalvelut, röntgen sekä suun terveydenhuolto. Terveyskeskuksen vastaanotolla hoidetaan pitkäaikaissairauksien määräaikaiskontrollit, lakisääteiset lausunnot ja todistukset sekä muut kiireettömät terveysongelmat. Päiväpoliklinikalla hoidetaan kiireellisiä vaivoja, kuten korvakipu, virtsa- tai vatsavaivat sekä tuki- ja liikuntaelinvammat. Infektiovastaanotolla hoidetaan infektioita ja sinne on aina soitettava, ennen vastaanotolle tuloa.
Linkki Tornion terveyskeskuksen sivuille.

Alle kouluikäiselle on järjestettävä suuhygienistin, hammashoitajan tai tarvittaessa hammaslääkärin tekemä suun terveystarkastus lapsen ollessa 1- tai 2-vuotias, 3- tai 4-vuotias ja 5- tai 6-vuotias. Tämän lisäksi terveydenhoitaja arvioi suun terveyttä kertaalleen lastenneuvolaiässä. Vanhempien tehtävä on huolehtia lasten hampaiden puhdistamisesta kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla ja ksylitolituotteiden käyttö.
Linkki Tornion suun terveyden sivuille.

Suun terveyden edistämisen ohjeita:
0-2-vuotiaan suun terveydenhoito
2-4-vuotiaan suun terveydenhoito
5-7-vuotiaan suun terveydenhoito
Terve suu, terveet hampaat -aikuiset
Isovanhemmat

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta sisältäen tutkimusta, kuntoutuksen suunnittelua ja järjestämistä, jota voi antaa vain Valviran laillistama puheterapeutti. Puheterapian tavoitteena on auttaa lasta saavuttamaan mahdollisimman hyvä lapsen iänmukaisia tarpeita vastaava kielellinen ja kommunikatiivinen toimintakyky leikinomaisin menetelmin. Puheterapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäkuntoutuksena tai molempina.
Linkki kotihoidossa olevien alle kouluikäisten lasten puheterapiaan.
Linkki varhaiskasvatuksessa olevien alle kouluikäisten lasten puheterapiaa.

Toimintaterapia on yksi kuntoutuksen muoto, jota saa toteuttaa vain laillistettu kuntoutusalan ammattilainen. Sen tavoitteena on antaa yksilölle omatoimisia selviytymiskeinoja oman elinympäristön arkisiin tilanteisiin. Toimintaterapian tarvetta ja toimintakykyä arvioidaan muun muassa testeillä, haastattelemalla ja havainnoimalla. Toimintaterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.
Linkki Tornion terveyskeskuksen toimintaterapiaan.

Fysioterapia on asiakaslähtöistä, näyttöön perustuvaa moniammatillista yhteistyötä asiakkaan sekä muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa. Fysioterapian tarkoituksena on työ- ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen sekä erilaisten tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien rajoitteiden ennaltaehkäiseminen.
Linkki fysioterapiaan.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin palveluihin kuuluvat Mehiläinen Länsi-Pohjan alueen väestölle tuottamat ihmisläheiset ja laadukkaat terveydenhuoltopalvelut. Erikoissairaanhoitoon tarvitsee lähetteen perusterveydenhuollosta. Länsi-Pohjan keskussairaalassa palvellaan mm. seuraavissa yksiköissä: akuuttiklinikka- ja kiirevastaanotot sekä lastenklinikka.
Linkki Mehiläinen Länsi-Pohjan sivuille.

Lasten mielenterveysongelmista voi kertoa esimerkiksi muuttunut käytös, sulkeutuneisuus tai käyttäytymishäiriöt. On tärkeää, että näihin ongelmiin puututaan varhain. Lastenpsykiatrisessa hoidossa huomioidaan aina yksilöllisesti lapsi ja perhe sekä lähiympäristö. Hoito on usein pitkäaikaista erilaisine hoitomuotoineen. Hoidon keskeinen tavoite on auttaa lasta löytämään parempia keinoja ilmaista tunteitaan ja toimia haastavissa tilanteissa sekä lisätä ympäristön aikuisten kykyä ymmärtää lapsen oireilun taustaa.

Ihmisen elämäntilanteet ja kokemukset muuttuvat, mikä vaikuttaa yksilön henkisiin voimavaroihin. Yksilön hyvinvoinnin perustana on hyvä mielenterveys. Se vahvistaa kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa ja auttaa sietämään ajoittaista ahdistusta sekä elämään väistämättä kuuluvia vaikeita asioita. Tilapäinen mielenterveyden kuormittuminen ja henkinen pahoinvointi on normaalia erilaisissa elämänvaiheissa, jolloin henkilön mieliala, tunteet, ajatukset tai käytös haittaavat toimintakykyä tai ihmissuhteita tai aiheuttavat kärsimystä. Tärkeää on kertoa voinnistasi jollekin läheiselle, esimerkiksi puolisolle, ystävälle, terveydenhoitajalle ja hakea tukea ja apua tilanteeseen.

Linkki mielenterveyspalveluiden sivuille.

Digiklinikalla saa nopeasti apua terveyteen liittyviin asioihin ympäri vuorokauden ympäri vuoden ilman erillistä ajanvarausta. Digiklinikan etävastaanotolla voi lähettää hoitajalle tai lääkärille kysymyksen sekä tarvittaessa kuvia. Digiklinikalle voi olla yhteydessä missä tahansa terveyteen liittyvässä asiassa. Yleisimmät yhteydenotot liittyvät lieviin ylähengitystieinfektioihin, lieviin virtsatietulehduksiin ja vatsasuolikanavantulehduksiin, ihottumiin ja ihomuutoksiin, allergiaoireisiin, silmätulehdusoireisiin, akuuttiin selkäkipuun sekä reseptien uusintaan ja samalle lääkärille kontrollikäyntiin.
Linkki digiklinikalle.

Omakanta on palvelu, jossa voit tarkastella omia terveystietojasi, kun tietosi on tallennettu Potilastiedon arkistoon ja reseptejäsi, kun sinulle on määrätty lääkkeitä sähköisesti. Omakannassa voit myös pyytää reseptin uusimista, hallita omien terveystietojesi luovutukseen liittyviä suostumuksia ja kieltoja sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon.
Linkki Omakantaan.

Kaikkiin laboratorio Nordlab:n näytteenottopisteisiin tarvitaan aina lähete. Ajan voit varata sähköisesti tai puhelimitse mikäli sähköinen ajanvaraus ei jostain syystä onnistu.
Linkki laboratorion ajanvaraukseen.

Suomi.fi -verkkopalvelusta löytyy tietoa eri elämäntilanteisiin ja saatavilla oleviin palveluihin sekä toimintaohjeita asioiden hoitamiseen. Tunnistautuneena Suomi.fi -palveluun voit viestiä viranomaisten kanssa, antaa ja pyytää valtuuksia sekä tarkistaa omat rekisteritietosi, voit esimerkiksi pyytää kopioita potilaskertomuksestasi tai potilaskertomuksesi lokitietoja.
Linkki Suomi.fi -palveluun.

Virtu.fi on Lapin virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus. Virtusta löydät kuntakohtaisesti kuntien tarjoamia sähköisiä palveluita.
Linkki Virtu.fi -sivuille.

Tornion seurakunta järjestää monenlaista toimintaa lapsiperheille ja lapsille. Seurakunnan varhaiskasvatus järjestää toimintaa ja tekemistä pikkulapsiperheille tarjoten myös tukea kotien kristilliseen kasvatukseen.
Linkki Tornion seurakunnan lapsiperheiden sivuille.

Tornion Perheiden Talo on niin sanotusti avoin olohuone, jossa vanhemmat ja lapset tapaavat toisiaan ja vertaistuki mahdollistuu samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Tilassa järjestetään lastenkerhoja, perhekerhoja, iltaperhekahvilaa, kursseja ja tapahtumia. Lisäksi järjestetään leikkikenttätoimintaa. Perheiden Talolla järjestää toimintaa monet eri toimijatahot.
Linkki Tornion Perheiden Talon sivuille.

Muiden järjestöjen ja sähköisten palvelujen yhteystietolinkkejä.

MLL Tornion yhdistys
Tornion 4H-yhdistys ry
Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry

Lastentalo.fi on osa Suomen yliopistosairaaloiden Terveyskylää. Sivuilta löydät tietoa lasten sairauksista, hoidosta ja hoitoon valmistautumisesta.
Linkki Lastentalon sivuille.

Neuvokas perheen sivuilta löydät vinkkejä ja ideoita perhearjen hyvinvointiin. Neuvokas perhe on apunanne, kun syöminen, liikkuminen, lepo, ruutuaika tai lapsen keho mietityttää. Neuvokas perhe on osa Suomen Sydänliiton toimintaa.
Linkki Neuvokas perheen sivuille.

Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainnetistä löydät tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen sekä tietoa lapsen eri ikäkausien kehityksestä. Sivuilta löydät myös maksuttoman vanhempainpuhelimen ja vanhempainchatin, joissa voit puhua tai kirjoittaa mistä tahansa vanhemmuuteen liittyvästä asiasta.
Linkki MLL:n vanhempainnettiin.

Väestöliiton Hyvä kysymys -sivut on suunnattu kaikille ja sivuilta löydät asiantuntevaa neuvontaa, vertaistukea ja luotettavaa tietoa. Palveluja ja tietoa löytyy mm. parisuhteeseen, vanhemmuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen sekä arkeen. Verkkopalvelusta löydät mm. chat- ja puhelinneuvontaa, luentoja ja verkkokursseja, videoita ja podcasteja, testejä sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja vertaisryhmiä.
Linkki Hyvä kysymys -sivuille.

Imetyksen tuen sivut tarjoavat jokaiselle sopivan tavan saada tukea imetykseen. Sivuilta löydät tietoa ja tukea imetystaipaleesi varrella kohtaamiisi erilaisiin tilanteisiin.
Linkki Imetyksen tuen sivuille.

Teratologisen tietopalvelun sivuilta löydät tietoa lääkkeiden vaikutuksesta imeväiseen.
Linkki Teratologisen tietopalvelun sivuille.

Mielenterveystalo.fi on julkisen terveydenhuollon tarjoamaa luotettavaa apua mielen hyvinvointiin. Sivuilta löydät muun muassa omahoito-ohjelmia, nettiterapiaa sekä tietoa mistä saat tukea mielenterveyden haasteisiin.
Linkki Mielenterveystalon sivuille.

Suomen Mielenterveys ry:n MIELI ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Mieli.fi -sivuilta löytyy mm. koulutuksia ja materiaaleja sekä erilaisia mielenhyvinvoinnin harjoituksia.
Linkki MIELI.fi -sivuille.

Pikkutöppöset-sivustolta löydät tukea ja tietoa tupakoinnin tai muiden nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen raskausaikana tai pikkulapsiarjessa. Maksuttomat ja anonyymit viikoittaiset chatit tarjoavat sekä vertaistukea että vanhempien tarpeisiin räätälöityä tietoa.
Linkki Pikkutöppöset.fi -sivustolle.

Päihdelinkki-verkkopalvelusta löydät tietoa ja tukea päihteistä ja riippuvuuksista. Sivuilta löytyy kattavan tietopankin lisäksi testejä, oma-apusisältöjä, vertaistukea ja neuvontapalvelu. Päihdelinkki-verkkopalvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille, pelaajille, läheisille ja kaikille riippuvuustiedosta kiinnostuneille sekä myös ammattilaisille ja opiskelijoille.
Linkki Päihdelinkki-verkkopalveluun.

Päihde- tai rahapeliongelma koskettaa monien elämää tavalla tai toisella, vaikka itsellä ei näitä ongelmia olisikaan. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ehkäisee alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvien ongelmien lisäksi pelaamisesta syntyviä haittoja. Sivuilta löydät toimintaa ja palveluja lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen sekä opiskelijoille, työikäisille ja ikääntyneille sekä maksuttoman 24/7 auki olevan päihdeneuvontapuhelimen.
Linkki EHYT ry:n sivuille.

Lapin ensi- ja turvakoti ry:n sivuilta löydät palveluita ja apua mm. vanhemmuuteen, vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen, päihteettömyyteen ja väkivallasta selviämiseen sekä taloudellisiin asioihin. Sivuilta löydät lisäksi erilaisia verkossa olevia vertaisryhmiä.
Linkki Lapin ensi- ja turvakoti ry:n sivuille.

Suomen Punaisen Ristin sivuilta löydät kattavasti ensiapuohjeita erilaisiin tilanteisiin.
Linkki Suomen Punaisen Ristin sivuille.

Myrkytystietokeskus on avoinna 24/7 maksuttomassa numerossa 0800147111 sekä normaalihintaisessa numerossa 09471977. Myrkytystietokeskus vastaa äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin sekä asiakkaille että terveydenhuollon ammattilaisille.
Linkki Myrkytystietokeskuksen sivuille.

Ar­jen va­lin­nat vai­kut­ta­vat ta­lou­teen ja vel­kaan­tu­mi­nen voi ta­pah­tua pik­ku­hil­jaa me­nojen ollessa tu­lo­ja suu­rem­mat. Taloudellinen tilanne voi huonontua myös äkillisesti esim. sairastumisen, työttömyyden tai eron seurauksena. Talous ja velkaneuvonnan Talouden oma-apu -sivuilla voit tutustua oman talouden työkaluihin, jotka voivat auttaa sinua eteenpäin haastavassa tilanteessasi.
Linkki Talouden oma-apu -sivuille.

Tarina-auttaminen on matalankynnyksen apua sinulle verkossa 24/7. Tarina-auttaminen on oikea-aikaista ja tulee luokse ja kohtaa digiarjessa heti, kun huolta alkaa hahmottamaan ja sanoittamaan.
Voit tutustua tarina-auttamiseen seuraavalla sivulla:
– enjaksa.fi – on suunnattu lasten vanhemmille ja sieltä löytyy myös huolikartoitus sekä apua lapsiperheiden vanhempien elämänhuoliin videoiden muodossa.
Jos haluat lisää tukea, sivustot ohjaavat sinut Tornion Pyydä apua -palveluun, josta voit pyytää apua matalalla kynnyksellä anonyymisti.
Linkki enjaksa.fi-sivuille.

Apua huoliin -chat tarjoaa apua lappilaisten nuorten ja lapsiperheiden vanhempien huoliin. Vastaajana lappilaisia nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia.
Chat on avoinna tiistaisin–torstaisin klo 15–17. Apua huoliin -chatissa seksuaalineuvontaa nuorille keskiviikkoisin klo 17-19.
Linkki apua huoliin -chatiin.

Sivun alkuun