Tilaa taiteilijuuteen -residenssien haku on auki!

Valokuva museorakennuksen julkisivusta. Seinään on kiinnitetty suuri mainoslakana, jossa on taiteilija Elin Danielson-Gambogin omakuva ja teksti "Sinua varten. För dig."
Kuva: Eija Mäkivuoti

Kulttuuria kaikille -palvelu toteuttaa kaksivuotisen, Koneen Säätiön rahoittaman hankkeen Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus.

Yhteistyössä Aineen taidemuseon kanssa toteutamme heinäkuusta joulukuuhun 2022 residenssijaksoja ja tuotamme näyttelyitä Torniossa ja Haaparannalla. Haemme nyt taiteilijoita työskentelemään residenssissä ja osallistumaan teoksillaan näyttelyihin. Haluamme mahdollistaa residenssissä työskentelyä erityisesti vammaisille ja viittomakielisille taiteilijoille. Toteutamme residenssit mahdollisimman saavutettavasti ja joustavasti, yksilöllisiä tarpeita kunnioittaen, jotta taiteilijat voivat keskittyä olennaiseen, eli taiteelliseen työskentelyyn. Residensseihin valitaan maksimissaan neljä taiteilijaa, ja myös työparina voi hakea.

Työskentelyn sisältö on omaehtoista eikä mitään taiteenalaa ole rajattu pois. Työskentely- ja näyttelytilat soveltuvat esimerkiksi kuva-, media-, valokuva-, sarjakuva- ja äänitaiteen sekä tilan ja koon asettamin ehdoin kolmiulotteisen taiteen parissa työskentelyyn. Taiteellinen lopputulos voi näyttelyn sijaan toteutua myös muussa muodossa, esimerkiksi tapahtumana, taideteoksena museon ulkopuolella tai performanssina. Residenssimajoitukseen ja työskentelyyn on varattu Torniossa sijaitseva Viippolan residenssi. Käytössä on tarvittaessa esteettömiä majoitus- ja työskentelytiloja myös Haaparannan Ruotsinsuomalaiselta kansankorkeakoululla. Työskentelytiloja on lisäksi Haaparannan kirjastolla, Haaparannan rautatieasemalla ja näyttelytila Jalassa Haaparannalla.

Lisätietoa Viippolan residenssistä Tornion kaupungin verkkosivuilla.
Lisätietoa Viippolan residenssin saavutettavuudesta.
Lisätietoa Haaparannan Ruotsinsuomalaisen kansankorkeakoulun saavutettavuudesta.

Jokaiselle taiteilijalle tarjotaan mahdollisuus näyttelyn toteuttamiseen oman residenssijaksonsa lopuksi eri tiloissa Torniossa ja Haaparannalla (Galleria Tila Torniossa, kauppakeskus Rajalla Torniossa, Haaparannan kirjasto, Haaparannan rautatieasema, näyttelytila Jala Haaparannalla). Vuonna 2023 järjestetään kaikkien residenssissä työskennelleiden ryhmänäyttely Aineen taidemuseossa. Näyttelyssä voi olla esillä sekä residenssin aikana toteutettuja teoksia että aiempaa tuotantoa. Näyttelyn kuratoivat yhteistyössä Aineen taidemuseo ja Kulttuuria kaikille -palvelu.

Residenssijakson kesto on kaksi kuukautta. Residenssissä työskentely sijoittuu 1.7. ja 18.12. väliselle ajalle vuonna 2022. Residenssissä ei ole välttämätöntä majoittua koko ajaksi. Residenssin ja näyttelyiden valmistamisen ajalta maksetaan Koneen Säätiön taiteilija-apurahaa yhteensä neljän kuukauden ajan (2500 e/kk tai kokeneemmalle taiteilijalle 3000 e/kk). Apurahansaaja maksaa työskentelyapurahasta 15-20% lakisääteisiä vakuutusmaksuja. Näyttelyistä maksetaan Kuvasto-korvaus, jos taiteilija on Kuvaston jäsen. Aineen taidemuseon näyttelystä maksetaan lisäksi näyttelykorvaus. Lisäksi korvataan matka- ja materiaalikuluja erikseen sovittavalla summalla.

Tarjoamme mahdollisuuden pitkäjänteiseen työskentelyyn yhteistyössä museon kanssa näyttelyn valmistamisen eri vaiheissa. Taiteilijalla on museon osaaminen ja fasiliteetit käytössään. Hankkeeseen palkataan tuottajapari, joista toinen on Aineen taidemuseon museoassistentti. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden mentorointiin ja verkostoitumiseen residenssijakson aikana. Toivomme taiteilijoilta myös palautetta siitä, kuinka saavutettavuus toteutui hankkeessa.

Heräsikö kysymyksiä? Ota yhteyttä projektijohtaja Maija Karhuseen, s-posti maija.karhunen@cultureforall.fi ja puh. 040 166 2827.

Residenssiin haetaan sähköpostitse. Jos tarvitset apua hakemuksen kokoamiseen, otathan yhteyttä Maija Karhuseen viimeistään 20.4.2022. Lähetä hakemuksesi osoitteeseen residenssihaku@cultureforall.fi 29.4.2022 mennessä.

Valinnan tekevät Aineen taidemuseo ja Kulttuuria kaikille -palvelu 13.5.2022 mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Hakemukseen sisällytetään:

 • työsuunnitelma max 1 sivu (voit täydentää kirjoitettua työsuunnitelmaa suullisesti/viittoen videolla)
 • ansioluettelo (pääpaino valinnassa on työsuunnitelman kiinnostavuudessa, ei hakijan aiemmissa ansioissa)
 • 2-3 tallennetta aiemmista teoksista (kuva/video/ääni)
 • toive residenssin ajankohdasta
 • taiteilijan toiveet residenssityöskentelyjaksolle (millainen työskentelytila? millaista mentorointia taiteilija toivoo?)
 • taiteilijan tarpeet liittyen saavutettavuuteen (mainitse myös, mikäli mukanasi residenssissä on avustaja)
 • arvio matkakuluista ja mahdollisista materiaalikuluista
 • tieto mahdollisesta työskentelylle jo myönnetystä rahoituksesta (ei vaikuta hakemuksen arviointiin)

Residenssit toteuttaa ja näyttelyt tuottaa yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelu, Aineen taidemuseo, Tornion kaupunki ja Haaparannan kaupunki. Yhteistyön aikana kertyneistä kokemuksista ja löytyneistä ratkaisuista kokoamme tietoa myös muiden Suomessa ja kansainvälisesti toimivien residenssien käyttöön. Haluamme näin edistää taiteilijaresidenssien saavutettavuutta ja vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden mahdollisuutta residenssityöskentelyyn.

Utlysning av residens och utställningar i Torneå och Haparanda för konstnärer!

Servicen Kultur för alla driver projektet Rum för skapande arbete – jämlikhet för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer. Det tvååriga projektet finansieras av Konestiftelsen.

I samarbete med Aines konstmuseum erbjuder vi konstnärsresidens från juli till december 2022 och producerar vi utställningar i Torneå och Haparanda. Vi söker nu konstnärer för att arbeta i residenset och delta i utställningar med sina verk. Vi vill i första hand möjliggöra residensarbete för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer. Vi strävar efter att göra vistelserna i residenset så tillgängliga och flexibla som möjligt med respekt för individuella behov, så att konstnärer kan fokusera på det väsentliga – det vill säga det konstnärliga arbetet. Högst fyra konstnärer kommer att väljas ut till residensvistelser, och det är även möjligt att söka som arbetspar.

Arbetets innehåll är upp till konstnären och ingen konstform är utesluten. Arbets- och utställningslokalerna lämpar sig för till exempel för verk av bildkonst, ljudkonst, mediekonst, serieteckning och fotografi samt för arbete med tredimensionella verk inom utrymmets begränsningar. Istället för en utställning kan det konstnärliga resultatet också förverkligas i annan form, till exempel som ett evenemang, ett konstverk utanför museet eller en föreställning. Residenset Viippola i Torneå är reserverat för boende och arbete. Tillgängligt boende och arbetsmöjligheter finns även på Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda. Det finns även arbetsrum på Haparanda bibliotek, på Haparanda järnvägsstation och i utställningslokalen Jalla i Haparanda.

Mer information om Viippolas residens på Torneå stads hemsida (på finska).
Mer information om tillgängligheten på Viippolas residens (DOC-dokument på finska).
Mer information om tillgängligheten på Svensk-finska folkhögskolan i Haparanda (DOC-dokument på finska).

I slutet av sitt residensperioden kommer varje konstnär att erbjudas möjlighet att hålla en utställning i olika lokaler i Torneå och Haparanda (Galleria Tila i Torneå, Rajala Köpcentrum i Haparanda, Haparanda järnvägsstation och Jala i Haparanda). En grupputställning med alla som arbetat i residenset kommer att hållas på Aine konstmuseum i 2023. På utställningen kan konstnärerna ställa ut både verk gjorda under residensvistelsen och tidigare verk. Utställningen kurateras av Aines konstmuseet och Servicen Kultur för alla.

Residensperioden är två månader. Vistelserna på residenset planeras mellan 1.7. och 18.12.2022. Det är inte nödvändigt att bo på residenset under hela tiden. Konestiftelsens konstnärsbidrag betalas ut under totalt fyra månader (2 500 euro/månad eller 3 000 euro/månad för en mer erfaren konstnär) under residenset och produktionen av utställningar. Konstnären betalar 15-20 % av konstnärsbidrag som lagstadgad försäkringspremie. Kuvasto-ersättningar betalas för utställningarna om konstnären är medlem i Kuvasto. En utställningsersättning kommer även att betalas för utställningen på Aine konstmuseum. Dessutom ersätts rese- och materialkostnader med ett särskilt överenskommet belopp.

Vi erbjuder möjlighet till långsiktigt arbete i samarbete med museet i olika skeden av förberedelserna av utställningen. Konstnären har museets kunnande och faciliteter till sitt förfogande. Två producenter kommer att arbeta med projektet, varav en är museiassistent på Aines konstmuseum. Dessutom erbjuder vi möjlighet till mentorskap och nätverkande under residensperioden. Vi önskar även att få feedback från konstnärerna om hur tillgängligheten uppnåddes i projektet.

Har du några frågor? Kontakta projektledare Maija Karhunen, e-post maija.karhunen@cultureforall.fi och tel +358 40 166 2827.
Ansökningar om residenset skickas via e-post. Om du behöver hjälp med att sammanställa ansökan, vänligen kontakta Maija Karhunen senast den 20 april 2022. Skicka din ansökan till residenssihaku@cultureforall.fi senast den 29 april 2022. Valet görs av Aines konstmuseum och Servicen Kultur för alla senast den 13 maj 2022. Alla sökande kommer att meddelas personligen.

Ansökan måste innehålla:

 • arbetsplan max 1 sida (du kan komplettera den skriftliga arbetsplanen genom en video – antingen med tal eller på teckenspråk)
 • CV (tyngdpunkten i urvalet ligger på arbetsplanens attraktivitet, inte på den sökandes tidigare meriter)
 • 2-3 arbetsprov eller inspelningar av tidigare verk (bild / video / ljud)
 • önskat datum för residenset
 • konstnärens önskemål gällande residensperioden (Vilken typ av arbetsutrymme behöver du? Vad vill du få ut av eventuell mentorskap?)
 • artistens behov vad gäller tillgänglighet (ange även om du har en assistent med dig på residenset)
 • en uppskattning av resekostnader och eventuella materialkostnader
 • information om eventuella bidrag som redan erhållits för arbetet (påverkar inte utvärderingen av ansökan)

Residensen genomförs och utställningarna produceras i samarbete med Servicen Kultur för alla, Aines konstmuseum, Torneå stad och Haparanda stad. Vi samlar också in information om de erfarenheter och lösningar som gjorts inom samarbetet, så att de kan användas för att utveckla andra residens i Finland och internationellt. Syftet är att främja tillgängligheten för konstnärsresidens och att stödja möjligheten för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer att arbeta på konstnärsresidens.

Open call for artist residency and exhibitions in Tornio and Haparanda!

The Culture for All Service has launched the project Making space for artistry – equality for disabled artists and artists who are Sign Language users. The two-year project is funded by the Kone Foundation.

In cooperation with the Aine Art Museum, we will organize artist residencies from July to December 2022 and produce exhibitions in Tornio and Haparanda. We are now looking for artists to work in the residency and participate in exhibitions with their works. We aim to make working in a residency possible especially for disabled artists and artists who are Sign Language users. The aim is to have the residencies be as accessible and flexible as possible, respecting individual needs, so that artists can focus on what is essential, that is, artistic work. A maximum of four artists will be selected for the residencies, and it is also possible to apply as a working pair.

The content of the work is of the artist’s own choice and no form of art is excluded. The work and exhibition spaces are suitable for example for works of visual art, sound art, media art, photography, and comics as well as for three-dimensional works within the constraints of the space. Instead of an exhibition, the artistic result can also be realized in another form, for example as an event, a work presented outside the museum space or a performance. The Viippola residence in Tornio is reserved for residency accommodation and work. Accessible accommodation and work facilities are also available at the Swedish-Finnish Folk High School in Haparanda. There are also work spaces at the Haparanda Library, Haparanda Railway Station and at the exhibition space Jala in Haparanda.

More information about the Viippola residence on the City of Tornio’s website. (in Finnish)
More information on the accessibility of the Viippola residence. (in Finnish)
More information on the accessibility of the Swedish-Finnish Folk High School in Haparanda (in Finnish).

At the end of the residency period, each artist will be offered the opportunity to hold an exhibition in different premises in Tornio and Haparanda (Galleria Tila in Tornio, Rajala Shopping Center, Haparanda Library, Haparanda Railway Station, exhibition space Jala in Haparanda). In 2023, a group exhibition of all those who worked in the residency will be held at the Aine Art Museum. The exhibition can feature both works made during the residency and earlier works. The exhibition is co-curated by the Aine Art Museum and the Culture for All Service.

The duration of the residency is two months. Working at the residency can take place between July and December 2022. It is not necessary to stay in the residency for the full two months. The artists will receive Kone Foundation’s artist grant that will be paid for a total of four months (2,500 euros / month or 3,000 euros / month for a more experienced artist) for the duration of the residency and the production of the exhibitions. The artist pays 15-20% of the artist grant as statutory insurance premiums. Kuvasto remunerations are paid for the exhibitions if the artist is Kuvasto’s member. An exhibition fee will be paid to the artists for the exhibition at the Aine Art Museum. In addition, travel and material expenses will be reimbursed with a separately agreed amount.

We offer the opportunity for longer-term work in collaboration with the museum at different stages of preparing the exhibition. The artist will have the museum’s know-how and facilities at their disposal. Two producers will be working on the project, one of whom is the museum assistant at the Aine Art Museum. We will also offer the opportunity for mentoring and networking during the residency period. We expect feedback from the artists on how accessibility was achieved in the project.

Do you have any questions? Contact project manager Maija Karhunen, e-mail maija.karhunen@cultureforall.fi and tel. +358 40 166 2827.

Application for the residency is sent by email. If you need help compiling the application, please contact Maija Karhunen by April 20th 2022. Send your application to residenssihaku@cultureforall.fi by April 29th 2022. The choice will be made by the Aine Art Museum and the Culture for All Service by 13th May 2022. All applicants will be notified personally.

The application needs to include:

 • working plan max 1 page (you can complement the written working plan with a spoken or signed video)
 • CV (the emphasis in the selection is on the attractiveness of the work plan, not on the applicant’s previous merits)
 • 2-3 recordings of previous works (picture / video / sound)
 • desired dates for the residency
 • the artist’s wishes for the residency period (what kind of work space do you need? what do you wish to get out of possible mentoring?)
 • the artist’s needs in terms of accessibility (also mention if you have an assistant with you at the residence)
 • an estimate of travel costs and possible material costs
 • information on any funding already received for the work (doesn’t affect the evaluation of the application)

The residencies are organized and the exhibitions are produced as a collaboration of the Culture for All Service, Aine Art Museum, the City of Tornio and the City of Haparanda. We will collect information on the experiences gained and solutions found during the cooperation for the use of other residencies in Finland and internationally. The aim is to promote the accessibility of artist residencies and to support the possibility of disabled artists and artists who are Sign Language users to work in artist residencies.

 

Hae taiteilijoiden residenssiin Tornioon!

Kutsumme vammaisia ja viittomakielisiä taiteilijoita työskentelemään Tornioon ja Haaparannalle sekä osallistumaan näyttelyihin. Residenssiin sisältyy asunto, työhuone ja apuraha. Työskentelyjakso kestää kaksi kuukautta. Hakuaika päättyy 29.4.2022.

Kuka voi hakea?
Residenssiin voivat hakea vammaiset ja viittomakieliset taiteilijat, jotka haluavat keskittyä taiteelliseen työskentelyyn. Residenssi on mahdollisimman saavutettava ja joustava. Huomioimme taiteilijoiden yksilölliset tarpeet.

Tilat sopivat esimerkiksi kuvataiteen, mediataiteen, valokuvataiteen, sarjakuvataiteen tai äänitaiteen tekemiseen. Residenssiin voivat hakea kaikkien alojen taiteilijat, ja myös työparit voivat hakea. Residensseihin valitaan enintään neljä taiteilijaa.

Residenssiä voi hakea ajalle 1.7.2022‒18.12.2022.

Mitä residenssiin sisältyy?
Asunto ja työhuone

Voit asua ja työskennellä Viippolan residenssissä Torniossa. Työskentelyjakso kestää 2 kuukautta. Residenssissä ei tarvitse asua koko aikaa. Viippolan residenssi ei ole täysin esteetön.

Voit myös asua ja työskennellä Haaparannalla: Ruotsinsuomalaisella kansankorkeakoululla on esteetöntä majoitusta ja työhuoneita. Lisäksi esteettömiä työhuoneita on kirjastolla, rautatieasemalla ja Jala-näyttelytilassa.

Lue lisää Viippolan residenssistä Tornion kaupungin verkkosivuilla. (sivu ei ole selkokielinen)
Lue lisää Viippolan residenssin saavutettavuudesta. (tiedosto ei ole selkokielinen)
Lue lisää Haaparannan Ruotsinsuomalaisen kansankorkeakoulun saavutettavuudesta (linkki lisätään myöhemmin).

Apuraha
Saat apurahaa työskentelyyn 4 kuukauden ajan. Apuraha on 2 500 euroa kuukaudessa. Jos olet kokenut taiteilija, saat 3 000 euroa kuukaudessa.

Mahdollisuus järjestää näyttely
Työskentelyn lopuksi voit järjestää näyttelyn tai muun taiteellisen tapahtuman. Tapahtuma voi olla esimerkiksi esitys tai taideteos, joka on museon ulkopuolella. Voit saada apua museon työntekijöiltä.

Voit järjestää näyttelyn Torniossa tai Haaparannalla. Torniossa voit pitää näyttelyn Galleria Tilassa tai Rajalla-kauppakeskuksessa. Haaparannalla voit pitää näyttelyn kirjastolla, rautatieasemalla tai Jala-näyttelytilassa.

Vuonna 2023 järjestämme ryhmänäyttelyn Aineen taidemuseossa Torniossa. Näyttelyyn osallistuvat kaikki taiteilijat, jotka työskentelevät residenssissä. Voit valmistaa näyttelyn yhdessä museon kanssa: saat apua, ja voit käyttää museon tiloja ja välineitä. Näyttelyssä voi olla esillä myös taiteilijoiden aiempia töitä.

Näyttelyn kuratoivat yhteistyössä Aineen taidemuseo ja Kulttuuria kaikille -palvelu.

Tukea matkoihin ja materiaaleihin
Saat rahallista tukea matkoihin ja materiaaleihin. Tuen määrä sovitaan myöhemmin. Lisäksi saat näyttelyistä korvauksen.

Mentorointi ja mahdollisuus tutustua toisiin taiteilijoihin
Saat mentorointia eli neuvoja ja tukea kokeneelta taiteilijalta. Lisäksi voit tutustua toisiin taiteilijoihin ja alan ihmisiin.

Miten teen hakemuksen?
Kirjoita vapaamuotoinen hakemus, ja lähetä se sähköpostilla osoitteeseen: residenssihaku@cultureforall.fi. Lähetä hakemus viimeistään 29.4.2022. Lue ohjeet huolella.

Liitä hakemukseen nämä asiat:

 • Työsuunnitelma
  Kirjoita työsuunnitelma, jonka pituus on enintään 1 sivu. Voit lisätä suunnitelmaan videon, jossa puhut tai viitot.
 • Ansioluettelo
  Kerro, mitä olet opiskellut ja millaisia töitä olet tehnyt.
 • 2‒3 tallennetta aiemmista teoksista
  Tallenne voi olla kuva, video tai ääni.
 • Toive ajasta, milloin haluaisit residenssiin
 • Muut toiveet
  Millaista työtilaa toivot? Millaista mentorointia toivot?
 • Saavutettavuuteen liittyvät tarpeet
  Tarvitsetko esteettömiä tiloja? Kerro myös, jos mukaasi tulee avustaja.
 • Arvio matkojen ja materiaalien kustannuksista
 • Tieto aiemmasta rahoituksesta
  Oletko jo saanut työskentelyyn rahoitusta? Tieto ei vaikuta hakemuksen arviointiin.

Haluatko kysyä lisää tai tarvitsetko apua?
Voit kysyä lisää tietoa Maija Karhuselta. Jos tarvitset apua hakemuksen kanssa, ota Maijaan yhteyttä viimeistään 20.4.2022.
Kirjoita sähköpostia maija.karhunen@cultureforall.fi tai soita 040 166 2827.

Valitsemme taiteilijat viimeistään 13.5.2022. Ilmoitamme kaikille hakijoille päätöksestä.

Tietoa hankkeesta
Työskentelyjakso kuuluu hankkeeseen, jonka nimi on Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus. Hankkeen toteuttaa Kulttuuria kaikille -palvelu, ja hankkeen rahoittaa Koneen säätiö.

Residenssit ja näyttelyt toteuttavat
Kulttuuria kaikille -palvelu
Aineen taidemuseo
Tornion ja Haaparannan kaupungit.

Keräämme hankkeen aikana tietoa residenssien saavutettavuudesta. Haluamme näin parantaa vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden mahdollisuutta työskennellä residensseissä.

Sivun alkuun