Tilaa tai­tei­li­juu­teen -hankkeen re­si­dens­si­tai­tei­li­jat valittu

På svenska nedan
In English below

Viidestä eri valokuvasta yhdistetty kuva, jossa on yhteensä kuusi henkilöä.
Aino Laiho ja Olga Green, Sofia Karinen, Maarit Hedman, Anu Haapanen ja Kari Toiviainen. Kuvat: Silva Belghiti, Markku Hedman, Satu Haapanen, Cecile Rousselet ja Tommi Niukkanen.

Tilaa tai­tei­li­juu­teen -hankkeen re­si­dens­si­tai­tei­li­jat valittu

Taiteilijavalinnat Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus -hankkeen residensseihin ja näyttelyihin on tehty. Valitut kaksi taiteilijaa ja kaksi taiteilijaparia työskentelevät residensseissä ja valmistavat yksityisnäyttelyt Torniossa ja Haaparannalla syksyn 2022 aikana. Teokset kootaan myös ryhmänäyttelyyn Aineen taidemuseossa keväällä 2023. Residenssit ja näyttelyt toteuttavat yhteistyössä taiteilijoiden kanssa Kulttuuria kaikille -palvelu, Aineen taidemuseo sekä Tornion ja Haaparannan kaupungit.

Tilaa taiteilijuuteen -hankkeen avoimeen hakuun saapui 32 hakemusta sekä Suomessa asuvilta että kansainvälisiltä taiteilijoilta. Hakemusten suuri määrä yllätti järjestäjät ja kertoo saavutettavan taiteilijaresidenssitoiminnan olevan kysyttyä ja tarpeellista. Valinnat tekivät Virpi Kanniainen ja Anu Pasanen Aineen taidemuseosta, Maija Karhunen ja Sari Salovaara Kulttuuria kaikille -palvelusta sekä Johanna Mattila Kulttuuriyhdistys Suomen Eucrea ry:stä.

Residenssihakemuksia tuli useilta eri taiteenaloilta ja mukana oli myös monitaiteisia ehdotuksia. Hakemukset osoittivat taidokkuutta, luovuutta ja paneutumista. Valintaprosessissa raati keskusteli muun muassa työsuunnitelman kiinnostavuudesta ja toteuttamiskelpoisuudesta sekä vammaisuuden näkökulmista. Valitsijaraati keskusteli muun muassa siitä, miten residenssi edesauttaisi kunkin hakijan taiteellista työskentelyä. Lopullista valintaa määritti myös tavoite tarjota residenssimahdollisuutta sekä kokeneemmille että uransa alussa oleville vammaisille ja viittomakielisille taiteilijoille.

Residensseihin valituissa projekteissa työskennellään sekä perinteisillä tekniikoilla että kokeellisilla menetelmillä. Kahden mukaan valitun taiteilijaparin kohdalla erityisen kiinnostavaksi koettiin yhteisen tilan jakaminen ja taiteellisen työskentelyn vuoropuhelu.

Residenssiin valitut taiteilijat:

Sofia Karinen on Limingan taidekoulussa opiskeleva 21-vuotias suomalais-ranskalainen kuvataiteilija, jonka maalausten aiheina ovat hänen elinympäristönsä sekä lähiluonto.

Viittomakielinen työpari Aino Laiho ja Olga Green tulevat residenssissä tutkimaan turvallisen tilan sekä vuorovaikutuksen ja leikin luomia mahdollisuuksia yhteiselle taiteelliselle ilmaisulle. He työskentelevät kokeilevasti useilla eri tekniikoilla ja materiaaleilla.

Kari Toiviainen on CP-vammainen, monialaisesti työskentelevä teatterin ja audiovisuaalisen ilmaisun ammattilainen, joka tulee residenssissä työstämään yhteisöllistä videotaideteosten sarjaa.

Maarit Hedman ja Anu Haapanen työstävät residenssissä sekatekniikka- ja akryylimaalauksista sekä hiilipiirroksista koostuvaa näyttelykokonaisuutta. Teoksillaan he käyvät näkevän ja näkönsä menettäneen taiteilijan välistä vuoropuhelua pimeydestä.

Taiteilijat työskentelevät Koneen Säätiön taiteilija-apurahalla Viippolan residenssissä Torniossa ja Haaparannan Ruotsinsuomalaisella kansanopistolla eripituisia jaksoja syksyn 2022 aikana.

Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus on Kulttuuria kaikille -palvelun toteuttama laaja kaksivuotinen hanke, jonka rahoittaa Koneen Säätiö. Sen tavoitteena on vahvistaa vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden ammatillisia mahdollisuuksia ja yhdenvertaista asemaa taiteen alalla. Yksi osa hanketta ovat Aineen taidemuseon kanssa toteutettavat residenssijaksot, joiden tavoitteena on mahdollistaa taiteilijoiden omaehtoista työskentelyä. Vammaisille ja viittomakielisille taiteilijoille residenssissä työskentely on tähän saakka ollut liki mahdotonta. Residenssit ovat esteellisiä eikä saavutettavuuteen, taiteilijan yksilölliseen tukemiseen tai joustavuuteen usein ole panostettu. Nyt tavoitteena on löytää luovia ja kokeilevia ratkaisuja residenssityöskentelyyn. Tavoitteena on myös jakaa työn tuloksia muille residenssitoimijoille ja taiteen kentälle Suomessa ja kansainvälisesti.

Lisätietoja:

Maija Karhunen
projektijohtaja
Kulttuuria kaikille -palvelu
040 166 2827
maija.karhunen@cultureforall.fi

Anu Pasanen
museoassistentti, tuottaja
Aineen taidemuseo
050 5971189
anu.pasanen@tornio.fi

Kulttuuria kaikille -palvelun kotisivut
Aineen taidemuseon kotisivut
Kuvitukseksi voit ladata taiteilijoiden henkilökuvat Google Drivestä.

Re­si­dens­konst­nä­rer för projektet Rum för skapande arbete har valts

Konstnärer för residens och utställningar i projektet Rum för skapande arbete – jämlikhet för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer har valts. Två konstnärer och två konstnärspar ska arbeta i residens och förbereder separatutställningar i Torneå och Haparanda under hösten 2022. Konstverken ska också samlas till en samutställning på Aines konstmuseum våren 2023. Residensen och utställningar förverkligas av Servicen Kultur för alla, Aines konstmuseum, Torneå stad och Haparanda stad.

Till Rum för skapande arbete -projektets utlysning skickades 32 ansökningar av finska och internationella konstnärer. Antalet överraskade arrangörerna och visar tydligt att tillgänglig residensverksamhet är eftersökt och nödvändigt. Konstnärer valdes av Virpi Kanniainen och Anu Pasanen från Aines konstmuseum, Maija Karhunen och Sari Salovaara från Servicen Kultur för alla samt Johanna Mattila från Kulttuuriyhdistys Suomen Eucrea ry.

Residensansökningar innehöll olika konstarter och också multikonst var representerad. Ansökningar visade på skicklighet, kreativitet och hängivenhet. Under valprocessen diskuterade juryn bland annat om projektplanens attraktion och livsduglighet samt synvinklar på funktionsvariationen. Juryn diskuterade bland annat hur residensverksamhet kunde främja varje ansökarens konstnärliga arbete. Slutliga val avgjordes av att kunna erbjuda residensmöjlighet till funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer – både för mera erfarna och också för konstnärer som är i början av sin karriär.

Projekten som valdes innehåller arbete med både traditionella tekniker och med experimentella metoder. Juryn upplevde det speciellt intressant att få se två konstnärspar dela gemensam rum och dialog i konstnärlig arbete.

Konstnärer som valdes till residensen är:

Sofia Karinen, en finsk-fransk 21-årig bildkonstnär som studerar i Limingo Folkhögskola och som målar om sin vardagsmiljö och naturen i närheten.

Teckenspråkiga arbetsduo Aino Laiho och Olga Green ska undersöka ett tryggt rum samt lekens och interaktionens möjligheter i det gemensamma konstnärliga uttrycket. De ska arbeta experimentellt med flera olika tekniker och materialer.

Kari Toiviainen är en CP-skadad proffs inom teater och audiovisuell uttryck och arbetar också inom flera konstarter. Toiviainen ska skapa en kollektiv videokonstverkserie i residens.

Maarit Hedman och Anu Haapanen ska under residensperioden arbeta med utställningshelhet som innehåller blandteknik- och akrylmålningar samt kolteckningar. Med sina konstverk skapar de dialog om mörkret mellan en seende person och en person som har förlorat sin syn.

Konstnärer ska arbeta med Konestiftelsens konstnärsstipendium på Residenset Viippola i Torneå och Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda i perioder av olika längd under hösten 2022.

Projektet Rum för skapande arbete – jämlikhet för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer drivs av Servicen Kultur för alla. Det tvååriga projektet finansieras av Konestiftelsen. Projektets syfte är att stärka funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärers professionella möjligheter och jämlik position på konstfältet. En del av projektet är residensperioderna som förverkligas i samarbete med Aines konstmuseum. Syftet med residensperioder är att ge tid och plats för konstnärer att arbeta med sina egna villkor. Att arbeta i residensen har varit nästan omöjligt för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer. Residensen är ofta otillgängliga och har inte satsat på tillgänglighet, konstnärens individuell stöd eller flexibilitet. Syftet är nu att hitta kreatvia och experimentella lösningar för residensarbetet. Målet är också att sedan sprida resultatet till andra residensaktörer och konstfält i Finland och även internationellt.

Ytterligare information:

Maija Karhunen
projektledare
Servicen Kultur för Alla
+358 40 166 2827
maija.karhunen@cultureforall.fi

Anu Pasanen
museiassistent, producent
Aines konstmuseum
+358 50 5971189
anu.pasanen@tornio.fi

Kultur för allas hemsidor
Aines konstmuseums hemsidor

Konstnärernas foton kan laddas ner på Google Drive

Artists for the Making space for artistry -project’s residencies have been selected

Artists for the residencies and exhibitions of the project Making space for artistry – equality for disabled artists and artists who are Sign Language users have been selected. The selected two artists and two pairs of artists will work in the residencies and prepare solo exhibitions in Tornio and Haparanda during the autumn of 2022. The works will also be exhibited as a group exhibition at the Aine Art Museum in the spring of 2023. The residencies and exhibitions are a collaboration of the selected artists and Culture for All, the Aine Art Museum and the cities of Tornio and Haparanda.

In response to an open call of the Making space for artistry -project we received 32 applications from both Finnish and international artists. The large number of applications surprised the organizers and showed that there is demand for accessible artist residencies and that they are needed. The selection was made by Virpi Kanniainen and Anu Pasanen from the Aine Art Museum, Maija Karhunen and Sari Salovaara from Culture for All and Johanna Mattila from the Cultural Association Finland’s Eucrea.

We received applications from several different fields of art as well as cross-disciplinary proposals. The applications demonstrated skill, creativity and dedication. During the selection process, the jury discussed, among other things, the attractiveness and feasibility of the work plan and the aspects of disability. The jury also discussed, among other things, how the residency would contribute to the artistic development of each applicant. The final selection was also determined by the project’s goal of providing a residency opportunity for both more experienced and emerging disabled artists and artists who are Sign Language users.

The artists selected for the residencies work with both traditional techniques and experimental methods. For the two pairs of artists selected, the sharing of mutual space and the dialogue in the artistic work were found to be particularly interesting.

The artists selected for the residency are:

Sofia Karinen is a 21-year-old Finnish-French visual artist studying at Liminka Art School. In her paintings she focuses on her everyday environment and the surrounding nature.

The artist duo Aino Laiho and Olga Green, who are Sign Language users, will explore the opportunities for joint artistic expression created by safe space, interaction and play. They work experimentally with a variety of techniques and materials.

Kari Toiviainen is a multidisciplinary professional with cerebral palsy. He works in the fields of theater and audiovisual expression. In the residency he will be working on a series of video art works with the local community.

Maarit Hedman and Anu Haapanen will work on an exhibition consisting of mixed media, acrylic paintings and charcoal drawings. In their works, they engage in a dialogue on darkness between an artist who sees and an artist who has lost their sight.

The artists will receive the Kone Foundation’s artist grant to work at the Viippola residency in Tornio and at the Swedish-Finnish Folk High School in Haparanda. The artists will work for varying periods during the autumn of 2022.

Making space for artistry – equality for disaled artists and artists who are Sign Language users is an extensive two-year project by Culture for All, funded by the Kone Foundation. The aim is to strengthen the professional opportunities and equal standing of disabled artists and artists who are Sign Language users in the art field. One part of the project are the residencies that are carried out together with the Aine Art Museum and that aim to make space for artists to work on their own terms. For disabled artists and artists who are Sign Language users, working in a residency has so far been almost impossible. Residencies are not accessible and often there is no regard for flexibility or individual support for the artist. Now the aim is to find creative and experimental solutions for disabled artists’ residency work. The aim is also to share the results of the work with other residency actors and the field of art in Finland and internationally.

For more information, please contact:

Maija Karhunen
Project leader
Culture for All Service
+358 40 166 2827
maija.karhunen@cultureforall.fi

Anu Pasanen
museum assistant and producer
Aine Art Museum
+358 50 5971189
anu.pasanen@tornio.fi

Culture for All website
The Aine Art Museum website

Photographic portraits of the artists are available for publication on Google Drive