Luvat ja ilmoitukset

Tälle sivulle on koottu suurin osa tar­vit­ta­vis­ta luvista ja il­moi­tuk­sis­ta, mitä tapahtumat voivat tarvita.

Luvat ja ilmoitukset

Kaikenkokoiset tapahtumat tarvitsevat erilaisia lupia ja ilmoituksia. Tila-asiat on hyvä hoitaa kuntoon ennen lupien ja ilmoitusten tekemistä.

Jos tietoa ei löydy tältä sivulta, voi tarvittavaa tietoa etsiä esimerkiksi Poliisin, ELY-keskuksen, Pelastuslaitoksen ja Ympäristökeskuksen sivuilta.

Mistä aloittaa lupien ja ilmoitusten tekeminen?

On tärkeää tarkistaa aina ajankohtaiset tiedot lupien ja ilmoitusten laatimisesta, ja tarvittaessa olla yhteydessä lupaa tai ilmoitusta vaativaan tahoon. Kaikki luvat ja ilmoitukset on tärkeää tehdä hyvissä ajoin, varsinkin suurten tapahtumien yhteydessä. Pääsääntöisesti yleisötilaisuuksista pitää ilmoittaa kirjallisesti järjestämispaikan poliisille. Jos sivullisille, ympäristölle ja liikenteelle ei aiheudu haittaa, ei tällaisista tapahtumista usein tarvitse ilmoittaa. On kuitenkin hyvä varmistaa asia Tornion poliisin kanssa.

Ensin on tärkeää tehdä

 • ta­pah­tu­ma­pai­kan valinta ja varaaminen
 • tar­vit­taes­sa tur­val­li­suus­ko­kouk­sen jär­jes­tä­mi­nen poliisin ja pe­las­tus­lai­tok­sen kanssa.

30 vuorokautta ennen tapahtumaa

 • Me­luil­moi­tus ym­pä­ris­tö­vi­ran­omai­sil­le

21 vuorokautta ennen tapahtumaa

 • Alueen käyt­töön­ot­to­lu­van hakeminen maan­käyt­töin­si­nöö­ril­tä.

14 vuorokautta ennen tapahtumaa

 • Tur­val­li­suus- ja pe­las­tus­suun­ni­tel­man palautus pe­las­tus­lai­tok­sel­le
 • Ilmoitus lii­ken­tee­noh­jaa­jis­ta ja ti­la­päi­ses­tä jär­jes­tyk­sen­val­von­nas­ta poliisille
 • Alkoholin an­nis­ke­lu­lu­pa alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le
 • Ilmoitus suuresta ylei­sö­ti­lai­suu­des­ta ym­pä­ris­tö­ter­veys­val­von­nal­le
 • Tu­pak­ka­tuot­tei­den vä­hit­täis­myyn­ti­lu­pa ym­pä­ris­tö­ter­veys­val­von­nal­le
 • Jä­te­huol­to­suun­ni­tel­ma ym­pä­ris­tö­vi­ran­omai­sel­le

5 vuorokautta ennen tapahtumaa

 • Ilmoitus ylei­sö­ta­pah­tu­mas­ta poliisille

4 vuorokautta ennen tapahtumaa

 • Ilmoitus elin­tar­vik­kei­den myynnistä ym­pä­ris­tö­ter­veys­val­von­nal­le

Ilmoitukset ja lupien hakeminen on näistä edellä mainituista päivistä huolimatta hyvä tehdä hyvissä ajoin.

Yleisten alueiden käyttöluvat

Yleistä aluetta ei voi ottaa käyttöön ilman lupaa. Yleisillä alueilla järjestettäviä tapahtumia varten tulee hakea alueen käyttölupa ja mikäli katualuetta tarvitaan tilapäisesti rakennuskäyttöön tai muuta tilapäistä käyttöä varten, tulee siihen hakea tilapäisen rakennustyömaakäytön lupa. Hakemukseen tulee liittää alueen käytön suunnitelma sekä liikenteenohjaussuunnitelma. Luvan saajan tulee pyytää katselmus kohteeseen viikko ennen aloitusta. Luvan hakijan tulee huolehtia tarvittavat ilmoitukset ja luvat myös poliisille ja pelastusviranomaisille.

Jos tapahtuma tarvitsee katualuetta ja vaikuttaa liikenteeseen, tulee luvan hakijan toimittaa myös tilapäinen liikenteenohjaussuunnitelma Poliisille hyväksyttäväksi. Liikenteenohjaajilla ei ole asianmukaista toimivaltaa ohjata liikennettä, jos poliisi ei ole hyväksynyt heitä ohjaamaan liikennettä. Järjestäjän tulee pyytää poliisia hyväksymään henkilöt toimimaan liikenteenohjaajina. Jos liikenteenohjaussuunnitelmaan sisältyy tien sulkeminen, myös siitä on toimitettava päätös poliisille.

Alueen käyttöönottolupaa tulee hakea viimeistään 21 vuorokautta ennen tapahtumaa. Yleisten alueiden käyttöluvat käsittelee ja myöntää maankäyttöinsinööri.

Lisätietoja:
Katualueet ym. yleisalueet:

Janne Vierelä
maankäyttöinsinööri
puh. 050 436 6336
janne.vierelä@tornio.fi

Janne Malila
katupäällikkö
puh. 040 067 0248
janne.malila@tornio.fi

Puis­toa­lu­eet:

Henna Lauhikari
Puistomestari
puh. 040 621 3338
henna.lauhikari@tornio.fi

Poliisi:

Hannu Partanen
Ylikomisario, poliisilaitoksen lupapalvelut
hannu.partanen@poliisi.fi

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Yleisötilaisuutta ja tapahtumaa varten on laadittava pelastus- ja turvallisuussuunnitelma. Jos tapahtuma aiheuttaa liikennemuutoksia, tulee suunnitelmaan laatia myös liikennesuunnitelma. Suunnitelmat tulee toimittaa pelastuslaitokselle, ensisijaisesti sähköisenä, viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Pelastuslain 16 §:ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:

 1. arvioidaan olevan läsnä sa­ma­nai­kai­ses­ti vähintään 200 henkilöä;
 2. käytetään avotulta, ilo­tu­lit­tei­ta tai muita py­ro­tek­ni­siä tuotteita taikka eri­kois­te­hos­tei­na palo- ja rä­jäh­dys­vaa­ral­li­sia kemikaaleja;
 3. ta­pah­tu­ma­pai­kan pois­tu­mis­jär­jes­te­lyt poikkeavat ta­van­omai­ses­ta; tai
 4. tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi. Pelastussuunnitelmasta pelastusviranomainen pystyy varmistamaan, että tapahtumanjärjestäjä on varautunut hyvin onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintaan mahdollisissa onnettomuustilanteissa.

Pelastussuunnitelman mallipohja
Opas yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan

Lisätietoa pelastussuunnitelman sisällöstä Poliisin sivuilla. Lisätietoa ja muita tarvittavia lomakkeita löytyy pelastuslaitoksen sivuilta.

Ilmoitukset ympäristöterveysvalvonnalle

Ympäristöterveysvalvonnalle tulee tehdä ilmoitukset suuresta yleisötapahtumasta sekä elintarvikkeiden ja tupakkatuotteiden myynnistä.

Kattavat ohjeet ilmoitusten tekemiseen:
Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta

Hakemuspohjat:
Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta
Elintarvikkeiden tilapäismyynti-ilmoitus

Meluilmoitus ja jätehuolto
Me­luil­moi­tus

Ympäristönsuojelulain 118 § mukaan tapahtumasta täytyy tehdä kirjallinen meluilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, mikäli tapahtuman melun on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Jos tapahtuma järjestetään useamman kunnan alueella, meluilmoitus tehdään sen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella melu pääasiassa ilmenee. Tornion tapauksessa ilmoitukset tehdään Lapin ELY-keskukselle. Torniossa on luvitettu mm. keskustan ja Torandan musiikkifestivaalitapahtumat. Meluilmoitus kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla ja myös lehteen laitetaan ilmoitus. Melupäätöksen hinta on noin 180 euroa ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.

Erityisen häiritsevästä melua aiheuttavasta toiminnasta on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa. Jos tapahtuma on suuri, on ilmoitus hyvä tehdä vielä aikaisemmin.

Ympäristönsuojelumääräysten 15 §:n mukaan seuraavissa tapauksissa meluilmoitusta ei tarvitse tehdä:

 • ilotulitus
 • sir­kus­näy­tös
 • arkisin maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 7-18 tehtävästä rakennusmaa-aineslupaan pe­rus­tu­vas­ta louhinnasta, rä­jäy­tys­työs­tä tai poh­ja­ve­sia­lu­eel­la ta­pah­tu­vas­ta murs­kauk­ses­ta sekä lyön­ti­paa­lu­tuk­ses­ta, iskuvasaran käytöstä  tai muusta vastaavasta erityissen häritsevää melua ai­heut­ta­vas­ta työstä, kun työn ko­ko­nais­kes­to on enintään 10 työpäivää.
 • ää­nen­tois­to­lait­tei­den ti­la­päi­ses­tä käytöstä klo 7-22 välisenä aikana mainos- tai vastaavassa ta­pah­tu­mas­sa, pienissä ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa ja muissa ti­la­päi­sis­sä, yk­si­päi­väi­sis­sä ta­pah­tu­mis­sa ylei­sö­käyt­töön so­vel­tu­vas­sa paikassa kuten toreilla, kä­ve­ly­ka­dul­la, ur­hei­lu­ken­til­lä -ja alueilla, op­pi­lai­tos­ten ja koulujen piha-alueilla ja Pi­ki­saa­res­sa.

Lomake ja ohjeet meluilmoituksen tekemiseen 

Jätehuolto

Tapahtumajärjestäjä vastaa myös tapahtuman aiheuttamasta roskaantumisesta, sen ehkäisemisestä ja siivoamisesta sekä tapahtuma-alueella että alueen ulkopuolella. Järjestäjä vastaa tapahtuman jätteiden keräämisestä ja erilliskeräämisestä, sekä tapahtuman aikana tapahtuvasta neuvonnasta jätehuoltoon liittyen. Tapahtuma tulee suunnitella niin, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätehuoltosuunnitelma tulee laatia silloin, kun tapahtumassa odotetaan syntyvän paljon jätettä ja roskaa, tai jos viranomainen sitä erikseen pyytää tai tapahtuman lupaehdot sitä edellyttävät. On kuitenkin aina hyvä olla jonkinlainen muistio jätesuunnitelmasta, sillä mikään tapahtuma ei ole roskaton. Tapahtuma-alue tulee siivota välittömästi tapahtuman jälkeen tai tarvittaessa jo sen aikana.

Perämeren jä­te­lau­ta­kun­nan alueen jä­te­huol­to­mää­räyk­set:

”35 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten. Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa. Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä. Hyötyjätteiden erilliskeräys on järjestettävä yleisötilaisuudessa näiden jätehuoltomääräyksien 14 §:ssä jätteen arvioituun syntymäärään perustuvin edellytyksin. Biojäte on lajiteltava ja erilliskerättävä aina, kun yleisötilaisuudessa tarjoillaan elintarvikkeita. Yli 500 henkilön yleisötilaisuudesta on ilmoitettava kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle. Yli 5000 henkilön yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kuukautta ennen tapahtumaa. Ilmoituksen johdosta ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa jätteitä ja jätehuoltoa koskevia määräyksiä, jotka ovat tarpeen säädösten noudattamiseksi.”

Jätesuunnitelmasta tulee selvitä muun muassa seuraavat asiat:

 • Arvio tapahtuman kä­vi­jä­mää­ris­tä ja muo­dos­tu­vis­ta jä­te­mää­ris­tä jä­te­la­jeit­tain
 • Jätteen ke­räy­sas­tioi­den määrä ja niiden sijoittelu jä­te­la­jeit­tain kartalle merkittynä
 • Jätteen la­jit­te­luoh­jeet jä­te­pis­teil­le
 • Jä­teas­tioi­den tyh­jen­nys­ten määrä (mo­ni­päi­väi­sis­sä ta­pah­tu­mis­sa)
 • Jätteen kul­je­tus­yh­tiö
 • Ta­pah­tu­ma­pai­kan ja sen lähialueen puh­taa­na­pi­to tapahtuman aikana
 • Ta­pah­tu­ma­pai­kan ja sen lähialueen lop­pusii­vouk­sen jär­jes­tä­mi­nen ja ajankohta
 • Ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jän yh­teys­tie­dot

Jätehuoltosuunnitelma on hyväksytettävä ympäristöviranomaisella ennen tilaisuuden järjestämistä ja se tulee toimittaa viimeistään 2 viikkoa ennen tapahtumaa.

Jos tapahtuma on suuri ja vaatii käymälöitä, niitä sekä käsienpesumahdollisuuksia tulee varata riittävä määrä. Käymälöiden tyhjennys tulee järjestää riittävän usein ja hygieenisesti. Myös liikuntaesteisille tarkoitettuja käymälöitä on hyvä olla, tapahtuman koosta riippuen.

Lisätietoa:

Minna Karhunen
ympäristötarkastaja ja jäteasiamies
puh. 050 566 4195
minna.karhunen@tornio.fi

Tarja Rosenqvist
terveystarkastaja
puh. 040 069 6516
tarja.rosenqvist@tornio.fi

Tornion jätehuolto

Tornion Energia ja Tornion Vesi Oy

Tornion vesi- ja jätevesiverkostosta ja vesipisteistä yms. vastaa Tornion Vesi Oy ja Tornion sähköverkosta vastaa Tornion Energia.

Tornion Vesi Oy:
Käyn­tio­soi­te

Varikonkatu 5, 95420 Tornio

Juha Ylioinas, toimitusjohtaja
puh. 040 030 4294
juha.ylioinas@tornio.fi

Verkkosivut

Tornion Energia:
Käyn­tio­soi­te:

Asemakatu 5, 95420 Tornio

Säh­kö­verk­ko­pal­ve­lut

Markku Ponkala, verkkopäällikkö,
puh. 0400 832 911
markku.ponkala@tornionenergia.fi

Reijo Sorvoja, käyttöpäällikkö,
puh. 0400 874 715
reijo.sorvoja@tornionenergia.fi

Eero Ajanki, varastonhoito, huoltomies
puh. 050 597 2054
eero.ajanki@tornionenergia.fi

Verkkosivut

Ilmoitus Tornion poliisilaitokselle yleisötilaisuudesta

Kokoontumislain mukaan ”Järjestäjän on tehtävä yleisötilaisuuden järjestämisestä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista”. Jos tapahtuma on suuri, on ilmoitus tärkeää tehdä jopa viikkoja aikaisemmin. Tyypillisiä yleisötilaisuuksia ovat erilaiset messut ja markkinat, urheilukilpailut, näytökset ja yleisölle suunnatut juhlat. Tilaisuudesta ei tarvitse ilmoittaa, jos:

 • se ei aiheuta haittaa si­vul­li­sil­le ja ym­pä­ris­töl­le
 • erillisiä lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä ei tarvita
 • yleisöä on vähän

Ensisijaisesti tapahtumasta tulee ilmoittaa, jos

 • ta­pah­tu­mas­sa on useita satoja osal­lis­tu­jia
 • jos tapahtuma-alue sijaitsee yleisillä alueilla, esimerkiksi lii­ken­ne­väy­lil­lä
 • tapahtuma on suunnattu eri­tyis­ryh­mil­le
 • jos tapahtuma kestää myö­häi­sil­taan tai yöhön (klo 22.00 jälkeen)
 • ta­pah­tu­mas­sa tarvitaan jär­jes­tyk­sen­val­von­taa tai lii­ken­tee­noh­jaus­ta
 • ta­pah­tu­mas­sa on anniskelua
 • tapahtuma vaatii pe­las­tus­suun­nit­te­lua (kyseessä yli 200 henkilön tilaisuus)
 • tilaisuus saattaa herättää voimakkaita tunteita (on vaarana että tapahtumaa tullaan tavalla tai toisella häi­rit­se­mään)

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat asiat.

 • järjestäjän, järjestäjän yh­teys­hen­ki­lön ja vas­tuu­hen­ki­löi­den kattavat yh­teys­tie­dot myös tapahtuman aikana
 • selvitys tapahtuman tar­koi­tuk­ses­ta, ohjelmasta ja esiin­ty­jis­tä
 • jär­jes­tä­mis­paik­ka ja sen omistajan tai haltijan suostumus
 • arvioitu yleisömäärä/päivä ja yleisömäärä ko­ko­nai­suu­des­saan (kaikki päivät yhteensä)
 • tapahtuman alkamisaika ja arvioitu päät­ty­mi­sai­ka
 • selvitys käy­tet­tä­vis­tä ra­ken­nel­mis­ta ja erityisistä välineistä (katsomot, esiin­ty­mi­sa­lu­eet, lava, teltta, rata, avotuli, py­ro­tek­niik­ka, ää­nen­vah­vis­ti­met jne.)
 • tur­val­li­suus- ja pe­las­tus­suun­ni­tel­ma, joka sisältää jär­jes­tyk­sen­val­von­ta­suun­ni­tel­man ja jär­jes­tyk­sen­val­vo­jat
  • nimi, hen­ki­lö­tun­nus ja jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­kor­tin numero, jos henkilöllä on kortti
  • ti­la­päi­sik­si jär­jes­tyk­sen­val­vo­jik­si hy­väk­syt­tä­vis­tä tehdään erillinen päätös, josta peritään maksu / hy­väk­syt­tä­vä henkilö. Maksu peritään myös niiden henkilöiden osalta, joita esitetään hy­väk­syt­tä­väk­si, mutta joita poliisi ei pidä sopivana toimimaan jär­jes­tyk­sen­val­von­ta­teh­tä­vis­sä
 • tiedot mah­dol­li­ses­ta vas­tuu­va­kuu­tuk­ses­ta
 • tieto mah­dol­li­ses­ta alkoholin an­nis­ke­lus­ta, avotulesta ja musiikin esit­tä­mi­ses­tä
 • suunnitelma lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­tä
  • lii­ken­tee­noh­jaa­jik­si esi­tet­tä­vien hen­ki­lö­tie­dot: nimi ja hen­ki­lö­tun­nus
  • ylei­sö­ti­lai­suu­den yhteyteen mää­rät­tä­vil­tä ti­la­päi­sil­tä lii­ken­tee­noh­jaa­jil­ta ei edellytetä erillistä koulutusta, mutta heillä on oltava tehtävän edellyttämä asian­tun­te­mus. Tämä voidaan todeta esim. sillä, että henkilöllä on voimassa oleva ajokortti eikä hän ole ajo­kiel­los­sa.

On hyvä varmistaa epäselvyydet ensisijaisesti Tornion poliisilta.

Toimipiste:
Pitkäkatu 1, 95400 Tornio

Tornion poliisiasema

Lisätietoa Poliisin sivuilla

Kuluttajaturvallisuuslain perusvelvoitteet

Kuluttajaturvallisuuslakia valvoo Tukes. Kuluttajaturvallisuuslain mukaan tapahtumajärjestäjällä on vastuu tapahtuman turvallisuudesta kokonaisuudessaan. Yleisötapahtumat ovat kuluttajapalveluita, joten tapahtumajärjestäjän on noudatettava kuluttajaturvallisuuslain yleisiä vaatimuksia.

Tapahtumaturvallisuus koostuu muun muassa paloturvallisuudesta, ensiavusta, yleisöturvallisuudesta, järjestyksenpidosta ja elintarviketurvallisuudesta. Tapahtumajärjestäjän tulee huolehtia, että tapahtumasta ei aiheudu vaaraa tapahtumakävijöille ja ulkopuolisille. On tärkeää arvioida tapahtuman laajuus ja luonne tarkasti, jotta suunnitteluprosessi on mahdollisimman sujuvaa.

Tapahtumajärjestäjällä on seuraavat vastuut:

 • huo­lel­li­suus­vel­vol­li­suus
 • tur­val­li­suus­asia­kir­jan laatiminen (jos ta­pah­tu­mas­sa on yli 2 000 henkilöä tai muu erityinen riski)
 • on­net­to­muus­kir­jan­pi­to
 • il­moi­tus­vel­vol­li­suus vakavista on­net­to­muuk­sis­ta ja vaa­ra­ti­lan­teis­ta Tukesiin
 • in­for­maa­tion antaminen asiakkaille

Turvallisuudesta löytyy lisää tämän oppaan turvallisuus -osiosta.

Musiikinkäyttölupa eli tapahtumalupa

Musiikinkäyttölupaa tulee hakea etukäteen tekijänoikeudella suojatun musiikin esittämiseen, riippumatta musiikin muodosta, eli siitä, soitetaanko musiikkia livenä tai tallenteelta, sekä tapahtuman paikasta, hinnoittelusta ja koosta riippumatta. Luvan hankkii tapahtumanjärjestäjä, eli se kuka hallinnoi tapahtumapaikkaa tai se, kenen nimissä tapahtuma on. Lupa tulee tehdä ja saada ennen ensimmäistä tapahtumaa, jossa musiikkia esitetään.

Teoston sivustolta löytyvät kattavat ohjeet ja lisätiedot tapahtumien musiikinkäyttölupaan liittyen:

Alkoholin anniskelulupa

Yli 2,8% alkoholijuomien anniskeluun tulee hakea ja saada anniskelulupa. Lupa myönnetään toistaiseksi tai määräaikaiseksi. Anniskelulupaa suositellaan haettavaksi 30 päivää ennen tapahtumaa.

Anniskeluluvan Torniossa myöntää Lapin aluehallintovirasto.

Hakemus alkoholijuomien anniskeluun

 • Ohjeet hakemuksen tekemiseen

Hakemus tilan tai alueen hyväksymisestä anniskelualueeksi

 • Ohjeet hakemuksen tekemiseen

Lisää tarvittavia hakulomakkeita löytyy aluehallintoviraston sivuilta.

Rakennuslupa

Ennen tapahtumaa on hyvä tarkistaa, tarvitsevatko tilapäiset rakennelmat rakennuslupaa. Esimerkiksi katsomot, teltat, katokset, asuntovaunualueet ym. yleisörakennelmat voivat vaatia luvan saantia.

Ensisijaisesti on hyvä olla yhteydessä suoraan Tornion rakennusvalvontaan, sillä siellä määritellään, tarvitseeko tapahtuma rakennuslupaa vai ei.

On tärkeää ensin määritellä:
millainen tapahtuma on
millainen tuleva rakennelma on
millainen tapahtuma-alue on

Rakennusvalvonta määrittelee rakennusluvan yhteistyössä pelastuslaitoksen ja terveystarkastajien kanssa. Luvista peritään aina maksu rakennusvalvonnan taksan mukaisesti.

Lupaa haetaan kirjallisesti rakennusluvan lomakkeella.

Lisätietoja:

Rakennusvalvonnan sivut

Markku Vaittinen
johtava rakennustarkastaja
puh. 0400 363 707
markku.vaittinen@tornio.fi

Heidi Lampela
rakennusvalvonnan toimisto
puh. 050 597 2044
heidi.lampela@tornio.fi

Eläimet tapahtumissa

Tapahtumassa on ensisijaisesti huolehdittava eläimen hyvinvoinnista. Eläimelle tulee varata tarpeeksi juomavettä, tarvittaessa ruokaa, sekä lepo- ja varjopaikka. Eläimelle tulee varata riittävästi tilaa, ja alueen, jossa eläintä pidetään tulee olla suojattu.

Jos järjestetään esimerkiksi poniratsastusta, eläinnäyttelyitä yms. tapahtuma-alue ei saa kulkea liikenneväylien yli. Alueen tulee olla turvallinen, suojattu ja mahdollisimman meluvapaa.

Jos eläin tuodaan esimerkiksi Ruotsista tai muualta kuin Suomesta, tulee eläimellä olla kaikki tarvittavat rokotteet ja kaikki rokotustodistukset mukana ja voimassa.

Ruokavirasto kertoo, että tapahtumapaikka on rekisteröitävä eläinten pitopaikaksi, jos tapahtumassa on yksikin tuotantoeläin esillä. Tuotantoeläimellä tarkoitetaan sikaeläimiä, siipikarjaa, märehtijöitä, kamelieläimiä, mehiläisiä sekä turkis- ja hirvieläimiä. Rekisteröintiä ei kuitenkaan tarvitse tehdä yhden harrastehevosen tai esimerkiksi harrastelinnun takia.

Ruokaviraston ohjeet eläinten viemisestä tapahtumiin

ETT ry:n ohjeet eläinnäyttelyihin

Tornion eläinlääkintä

 • Eläin­suo­je­lu­asiois­sa ja muissa valvonta-asioissa voi ottaa yhteyttä eläin­lää­kä­rei­hin puhelimitse tai säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen val­von­tae­lain­laa­ka­ri@tornio.fi.
Valtakunnan rajan ylittävät tapahtumat

Jos tapahtuma järjestetään esimerkiksi Victoriantorilla, ja tapahtuma-alue ulottuu Ruotsin puolelle, on tässä tapauksessa oltava yhteydessä Ruotsin poliisiin. Ruotsin lainsäädäntö aikarajoineen selviää Ruotsin poliisilta. Esimerkiksi maankäyttölupaa tulee tiedustella Ruotsin poliisilta jos tapahtuma-alue ulottuu Ruotsin puolelle.

Valtakunnan rajalla sijaitsevien tapahtumien ilmoitukset melua aiheuttavasta toiminnasta käsittelee Lapin ELY-keskus.

Haaparannan Poliisi

Puh. +46 77 114 14 00

Käyntiosoite
Strandgatan 10, 953 31 Haparanda, Ruotsi

Moottoriurheilu ja moottorikäyttöiset ajoneuvot tapahtumissa

Lainsäädännössä ei ole erityisiä määräyksiä moottoriajoneuvoihin liittyviin tapahtumiin eikä aikarajaa ole erikseen. Tyypillisesti jos ajoneuvoilla liikutaan, voidaan joutua sulkemaan teitä (lupa haetaan yleisesti tienpitäjältä) ja määräämään liikenteenohjaajia. Tapahtuman turvallisuussuunnitelma on aivan erityisen tärkeä, kun puhutaan moottoriajoneuvoista.

Maastoliikennelaki

Lisätietoja:

Poliisi:

Hannu Partanen
Ylikomisario, poliisilaitoksen lupapalvelut
hannu.partanen@poliisi.fi

Katualueet ym. yleisalueet:

Janne Vierelä
maankäyttöinsinööri
puh. 050 436 6336
janne.vierelä@tornio.fi

Janne Malila
katupäällikkö
puh. 040 067 0248
janne.malila@tornio.fi

Ilotulituslupa

Ilotulituksesta tulee ilmoittaa paikkakunnan poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa, ilmoituksen voi tehdä myös verkossa. Vain Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta luvan saanut ammattiyritys voi järjestää ilotulitusnäytöksen.

Ilmoituksesta tulee saada selville:

 • näytöksen paikka
 • tarkka ajankohta
 • millaisia ilo­tu­lit­tei­ta näytöksessä aiotaan käyttää
 • ilo­tu­lit­tei­den varastointi ja säilytys näyt­tö­pai­kal­la
 • suo­jae­täi­syy­det ja muut va­ro­toi­men­pi­teet on­net­to­muuk­sien eh­käi­se­mi­sek­si
 • vas­tuu­hen­ki­lön yh­teys­tie­dot sekä näytöksen ampujien hen­ki­lö­tie­dot yh­teys­tie­toi­neen.

Ilmoitukseen tulee liittää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lupa.  Ilmoituksesta peritään käsittelymaksu. Poliisi voi antaa ehtoja ja rajoituksia ilotulituksiin liittyen, ja tässä tapauksessa käsittelymaksu on korkeampi.

Ilmoituksen voi tehdä Poliisin verkkopalvelussa tai pdf-lomakkeella

Lisätietoa:
Tukes
Poliisi