Karhakkamaan tuulivoimapuistohanke

Hankealue

Tornio Karhakkamaa Tuuli Ky suunnittelee  Tornion Karhakkamaan alueelle tuulivoimapuistoa. Tornio Karhakkamaa Tuuli Ky:n edustaja on Tornio Karhakkamaa GP Oy, jonka omistaa tasaosuuksin Exilion Tuuli Ky sekä BayWa r.e Nordic AB. Hankealue sijaitsee noin 32 kilometriä Tornion keskustasta pohjoiseen ja se rajautuu Ylitornion kunnan rajaan.

Ylitornion keskustaan hankealueen rajalta on noin 17 kilometriä. Kaakossa etäisyys Tervolan keskustaan on noin 28 kilometriä ja Keminmaan kunnan rajaan on noin 21 kilometriä hankealueen rajasta. Hankealue sijaitsee lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä Tornionjoesta ja Ruotsin rajasta ja lähimmät suunnitellut voimalat 5,6 kilometrin etäisyydellä Ruotsin rajasta.

Tuulivoimapuisto sijoittuu Tornion kaupungin ja yksityisten maanomistajien maille. Hankealueen lounaispuolella sijaitsee toiminnassa oleva Kitkiäisvaaran kahdeksan voimalan tuulivoimapuisto. Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä.

Tuulivoimapuisto

Noin 9140 hehtaarin kokoiselle hankealueelle suunnitellaan yhteensä noin 48 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä (nk. pyyhkäisykorkeus) ja yksikköteho 6–10 megawattia.

Hankealueelta rakennetaan 400 kilovoltin voimajohto Petäjäskosken sähköasemalle. Sähkönsiirtoreitti sijoittuu nykyisten voimajohtojen rinnalle, joko pohjois- tai eteläpuolelle.

Yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Yleiskaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan myös hankkeen ympäristövaikutukset. Hankkeessa siis yhdistetään YVA- ja kaavamenettely uuden YVA-lain (252/2017) mukaan, ja menettelyssä syntyvät sekä kaava että hankkeen YVA.

Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään kolme julkista nähtävilläoloa, joiden aikana osallisilla ja muilla kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa hankkeesta.

  • Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 5.10.2020 saakka. Yleisötilaisuudet järjestettiin 18.8. Karungissa ja 2.10. Övertorneålla.
  • Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja kaavan valmisteluaineisto tulevat julkisesti nähtäville arviolta kesällä 2022. Nähtävilläoloaikana järjestetään yleisötilaisuus.
  • Kaavaehdotus tulee virallisesti nähtäville arviolta talvella 2022-23, jolloin järjestetään myös yleisötilaisuus.
  • Kaavan hyväksymisvaihe ajoittuu keväälle 2023.

Hankkeen kansainvälisen kuulemisen toteuttaa ympäristöministeriö.

Hankkeen vaihtoehtotarkastelu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja YVA-suunnitelmasta saadun palautteen perusteella voimaloiden sijaintia on siirretty kauemmas Tornionjokilaaksosta ja Ruotsin rajasta. Hankkeessa muodostettiin myös uusi pienempi hankevaihtoehto ja tuulivoimapuiston aluetta on pienennetty länsirajalla.

Hankkeessa tarkastellaan kahta tuulivoimaloiden toteuttamisvaihtoehtoa: VE1, 48 voimalaa ja VE2, 42 voimalaa. Etäisyys Ruotsin rajaan lähimmistä suunnitelluista voimaloista on vaihtoehdossa VE1 5,6 kilometriä ja vaihtoehdossa VE2 6,1 kilometriä.

Asukaskysely

Hankkeen asukaskysely toteutettiin kesällä 2021. Kysely kohdistettiin Suomen puolella kaikille alle 5 kilometrin etäisyydelle voimaloista sijoittuville kotitalouksille ja lomarakennusten omistajille sekä satunnaisotannalla Suomen ja Ruotsin puolella 5-10 kilometrin etäisyydelle voimaloista sijoittuville kotitalouksille ja lomarakennusten omistajille.

Sähkönsiirtoreitin vaikutusalueella kysely postitettiin satunnaisotannalla 2 kilometrin etäisyydellä voimajohdosta sijoittuville kotitalouksille ja lomarakennusten omistajille.
Kyselyn otos oli 550 kappaletta.

Sivun alkuun