Kar­hak­ka­maan tuu­li­voi­ma­puis­to­han­ke

Han­kea­lu­eel­le suun­ni­tel­laan yhteensä noin 50 uuden tuu­li­voi­ma­lan ra­ken­ta­mis­ta. Suun­ni­tel­tu­jen voimaloiden ko­ko­nais­kor­keus on noin 300 metriä.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Talous ja strategia » Projektit ja hankkeet » Karhakkamaan tuulivoimapuistohanke

Kar­hak­ka­maan tuu­li­voi­ma­puis­to­han­ke

Hankealue

Tornio Karhakkamaa Tuuli Ky suunnittelee  Tornion Karhakkamaan alueelle tuulivoimapuistoa. Tornio Karhakkamaa Tuuli Ky:n edustaja on Tornio Karhakkamaa GP Oy, jonka omistaa tasaosuuksin Exilion Tuuli Ky sekä BayWa r.e Nordic AB. Hankealue sijaitsee noin 32 kilometriä Tornion keskustasta pohjoiseen ja se rajautuu Ylitornion kunnan rajaan.

Ylitornion keskustaan hankealueen rajalta on noin 17 kilometriä. Kaakossa etäisyys Tervolan keskustaan on noin 28 kilometriä ja Keminmaan kunnan rajaan on noin 21 kilometriä hankealueen rajasta. Hankealue sijaitsee lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä Tornionjoesta ja Ruotsin rajasta ja lähimmät suunnitellut voimalat 5,6 kilometrin etäisyydellä Ruotsin rajasta.

Tuulivoimapuisto sijoittuu Tornion kaupungin ja yksityisten maanomistajien maille. Hankealueen lounaispuolella sijaitsee toiminnassa oleva Kitkiäisvaaran kahdeksan voimalan tuulivoimapuisto. Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä.

Tuu­li­voi­ma­puis­to

Noin 9140 hehtaarin kokoiselle hankealueelle suunnitellaan yhteensä noin 48 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä (nk. pyyhkäisykorkeus) ja yksikköteho 6–10 megawattia.

Hankealueelta rakennetaan 400 kilovoltin voimajohto Petäjäskosken sähköasemalle. Sähkönsiirtoreitti sijoittuu nykyisten voimajohtojen rinnalle, joko pohjois- tai eteläpuolelle.

Yleiskaava ja ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arviointi

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Yleiskaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan myös hankkeen ympäristövaikutukset. Hankkeessa siis yhdistetään YVA- ja kaavamenettely uuden YVA-lain (252/2017) mukaan, ja menettelyssä syntyvät sekä kaava että hankkeen YVA.

Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään kolme julkista nähtävilläoloa, joiden aikana osallisilla ja muilla kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa hankkeesta.

  • Kaavan osal­lis­tu­mis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma sekä ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma on ollut nähtävillä 5.10.2020 saakka. Ylei­sö­ti­lai­suu­det jär­jes­tet­tiin 18.8. Karungissa ja 2.10. Över­tor­neål­la.
  • Ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­se­los­tus ja kaavan val­mis­te­luai­neis­to tulevat julkisesti nähtäville arviolta kesällä 2022. Näh­tä­vil­lä­oloai­ka­na jär­jes­te­tään ylei­sö­ti­lai­suus.
  • Kaa­vaeh­do­tus tulee vi­ral­li­ses­ti nähtäville arviolta talvella 2022-23, jolloin jär­jes­te­tään myös ylei­sö­ti­lai­suus.
  • Kaavan hy­väk­sy­mis­vai­he ajoittuu keväälle 2023.

Hankkeen kansainvälisen kuulemisen toteuttaa ympäristöministeriö.

Hankkeen vaih­toeh­to­tar­kas­te­lu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja YVA-suunnitelmasta saadun palautteen perusteella voimaloiden sijaintia on siirretty kauemmas Tornionjokilaaksosta ja Ruotsin rajasta. Hankkeessa muodostettiin myös uusi pienempi hankevaihtoehto ja tuulivoimapuiston aluetta on pienennetty länsirajalla.

Hankkeessa tarkastellaan kahta tuulivoimaloiden toteuttamisvaihtoehtoa: VE1, 48 voimalaa ja VE2, 42 voimalaa. Etäisyys Ruotsin rajaan lähimmistä suunnitelluista voimaloista on vaihtoehdossa VE1 5,6 kilometriä ja vaihtoehdossa VE2 6,1 kilometriä.

Asu­kas­ky­se­ly

Hankkeen asukaskysely toteutettiin kesällä 2021. Kysely kohdistettiin Suomen puolella kaikille alle 5 kilometrin etäisyydelle voimaloista sijoittuville kotitalouksille ja lomarakennusten omistajille sekä satunnaisotannalla Suomen ja Ruotsin puolella 5-10 kilometrin etäisyydelle voimaloista sijoittuville kotitalouksille ja lomarakennusten omistajille.

Sähkönsiirtoreitin vaikutusalueella kysely postitettiin satunnaisotannalla 2 kilometrin etäisyydellä voimajohdosta sijoittuville kotitalouksille ja lomarakennusten omistajille.
Kyselyn otos oli 550 kappaletta.