Karhakkamaan tuulivoimapuistohanke

Hankealue

Tuuliwatti Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Tornion Karhakkamaan aluelle. Hankealue sijaitsee noin 32 kilometriä Tornion keskustasta pohjoiseen ja se rajautuu Ylitornion kunnan rajaan.

Ylitornion keskustaan hankealueen rajalta on noin 17 kilometriä. Kaakossa etäisyys Tervolan keskustaan on noin 28 kilometriä ja Keminmaan kunnan rajaan on noin 21 kilometriä hankealueen rajasta. Hankealue sijaitsee lähimmillään noin 3,5 kilometrin etäisyydellä Tornionjoesta ja Ruotsin rajasta.

Tuulivoimapuisto sijoittuu Tornion kaupungin ja yksityisten maanomistajien maille. Hankealueen lounaispuolella sijaitsee toiminnassa oleva Kitkiäisvaaran kahdeksan voimalan tuulivoimapuisto. Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä.

Tuulivoimapuisto

Noin 10 000 hehtaarin kokoiselle hankealueelle suunnitellaan yhteensä noin 50 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä (nk. pyyhkäisykorkeus) ja yksikköteho 6–10 megawattia.

Hankealueelta rakennetaan 400 kilovoltin voimajohto Petäjäskosken sähköasemalle. Sähkönsiirtoreitti sijoittuu nykyisten voimajohtojen rinnalle, joko pohjois- tai eteläpuolelle.

Yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Yleiskaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan myös hankkeen ympäristövaikutukset. Hankkeessa siis yhdistetään YVA- ja kaavamenettely uuden YVA-lain (252/2017) mukaan, ja menettelyssä syntyvät sekä kaava että hankkeen YVA.

Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään kolme julkista nähtävilläoloa, joiden aikana osallisilla ja muilla kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa hankkeesta.

  • Ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulevat virallisesti nähtäville arviolta maaliskuussa 2020. Nähtävilläoloaikana järjestetään yleisötilaisuus.
  • Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja kaavan valmisteluaineisto tulevat virallisesti nähtäville arviolta elo-syyskuussa 2020. Nähtävilläoloaikana järjestetään yleisötilaisuus.
  • Kaavaehdotus tulee virallisesti nähtäville arviolta helmikuussa 2021, jolloin järjestetään myös yleisötilaisuus.
  • Kaavan hyväksymisvaihe ajoittuu syksyyn 2021.

Hankkeen kansainvälisen kuulemisen toteuttaa ympäristöministeriö.

Sivun alkuun