Karhakkamaan tuulivoimapuistohanke

Hankealue

Exilion Tuuli suunnittelee tuulivoimapuistoa Tornion Karhakkamaan aluelle. Hankealue sijaitsee noin 32 kilometriä Tornion keskustasta pohjoiseen ja se rajautuu Ylitornion kunnan rajaan.

Ylitornion keskustaan hankealueen rajalta on noin 17 kilometriä. Kaakossa etäisyys Tervolan keskustaan on noin 28 kilometriä ja Keminmaan kunnan rajaan on noin 21 kilometriä hankealueen rajasta. Hankealue sijaitsee lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä Tornionjoesta ja Ruotsin rajasta ja lähimmät suunnitellut voimalat 5,6 kilometrin etäisyydellä Ruotsin rajasta.

Tuulivoimapuisto sijoittuu Tornion kaupungin ja yksityisten maanomistajien maille. Hankealueen lounaispuolella sijaitsee toiminnassa oleva Kitkiäisvaaran kahdeksan voimalan tuulivoimapuisto. Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä.

Tuulivoimapuisto

Noin 9140 hehtaarin kokoiselle hankealueelle suunnitellaan yhteensä noin 48 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä (nk. pyyhkäisykorkeus) ja yksikköteho 6–10 megawattia.

Hankealueelta rakennetaan 400 kilovoltin voimajohto Petäjäskosken sähköasemalle. Sähkönsiirtoreitti sijoittuu nykyisten voimajohtojen rinnalle, joko pohjois- tai eteläpuolelle.

Yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Yleiskaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan myös hankkeen ympäristövaikutukset. Hankkeessa siis yhdistetään YVA- ja kaavamenettely uuden YVA-lain (252/2017) mukaan, ja menettelyssä syntyvät sekä kaava että hankkeen YVA.

Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään kolme julkista nähtävilläoloa, joiden aikana osallisilla ja muilla kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa hankkeesta.

  • Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 5.10.2020 saakka. Yleisötilaisuudet järjestettiin 18.8. Karungissa ja 2.10. Övertorneålla.
  • Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja kaavan valmisteluaineisto tulevat julkisesti nähtäville arviolta syksyllä 2021. Nähtävilläoloaikana järjestetään yleisötilaisuus.
  • Kaavaehdotus tulee virallisesti nähtäville arviolta keväällä 2022, jolloin järjestetään myös yleisötilaisuus.
  • Kaavan hyväksymisvaihe ajoittuu loppuvuoteen 2022.

Hankkeen kansainvälisen kuulemisen toteuttaa ympäristöministeriö.

Hankkeen vaihtoehtotarkastelu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja YVA-suunnitelmasta saadun palautteen perusteella voimaloiden sijaintia on siirretty kauemmas Tornionjokilaaksosta ja Ruotsin rajasta. Hankkeessa muodostettiin myös uusi pienempi hankevaihtoehto ja tuulivoimapuiston aluetta on pienennetty länsirajalla.

Hankkeessa tarkastellaan kahta tuulivoimaloiden toteuttamisvaihtoehtoa: VE1, 48 voimalaa ja VE2, 42 voimalaa. Etäisyys Ruotsin rajaan lähimmistä suunnitelluista voimaloista on vaihtoehdossa VE1 5,6 kilometriä ja vaihtoehdossa VE2 6,1 kilometriä.

Asukaskysely

Hankkeen asukaskysely toteutetaan kesällä 2021. Hankkeen vaikutusalueella sijaitseville kotitalouksille ja lomarakennusten omistajille postitetaan kyselylomakkeet kesäkuun lopulla. Kysely kohdistetaan Suomen puolella kaikille alle 5 kilometrin etäisyydelle voimaloista sijoittuville kotitalouksille ja lomarakennusten omistajille sekä satunnaisotannalla Suomen ja Ruotsin puolella 5-10 kilometrin etäisyydelle voimaloista sijoittuville kotitalouksille ja lomarakennusten omistajille. Sähkönsiirtoreitin vaikutusalueella kysely postitetaan satunnaisotannalla 2 kilometrin etäisyydellä voimajohdosta sijoittuville kotitalouksille ja lomarakennusten omistajille. Kyselyn otos on 550 kappaletta. Vastausaikaa on 30.7.2021 saakka.

Mikäli et ole saanut asukaskyselyä, mutta haluaisit vastata kyselyyn, kyselylomakkeen voi tulostaa tästä:

Asukaskysely | Undersokning

Hanke-esittely asukaskyselyä varten:

Hanke-esittely | Projektpresentation

Kartta kyselysektoreista:

Kartta asukaskyselysektorit

Kyselylomakkeen voi palauttaa sähköpostin liitteenä osoitteeseen: leila.vayrynen@fcg.fi

3D-mallinnus

Hankkeessa on toteutettu 3D-mallinnus voimalavaihtoehtojen sijoittelusta. Malli toimii nettiselaimella Selaimen kautta voi liikkua tuulivoimapuistossa ja sen ympäristössä ja tarkastella näkymiä tuulivoimapuistoon eri puolilta aluetta. Malliin on rakennettu elementteinä vaihtoehdot VE1 ja VE2, Kitkiäisvaaran voimalat, nykyinen rakennuskanta ja nykyinen puusto. Eri elementtejä voi sytyttää ja sammuttaa ja vertailla näin näkymiä.

3D-mallia pääsee tarkastelemaan täältä:

https://nightly.mapgets.com/?c=66.24916311,23.95019531&z=12&t=-3196.89,44982.11,48539.23,-45,0&app=59c095d0-4718-4074-8bca-98a0dc468ea8&tm=satellite&opt=te

Sivun alkuun