Karhakkamaan tuulivoimapuistohanke

Hankealue

Exilion Tuuli suunnittelee tuulivoimapuistoa Tornion Karhakkamaan aluelle. Hankealue sijaitsee noin 32 kilometriä Tornion keskustasta pohjoiseen ja se rajautuu Ylitornion kunnan rajaan.

Ylitornion keskustaan hankealueen rajalta on noin 17 kilometriä. Kaakossa etäisyys Tervolan keskustaan on noin 28 kilometriä ja Keminmaan kunnan rajaan on noin 21 kilometriä hankealueen rajasta. Hankealue sijaitsee lähimmillään noin 3,5 kilometrin etäisyydellä Tornionjoesta ja Ruotsin rajasta.

Tuulivoimapuisto sijoittuu Tornion kaupungin ja yksityisten maanomistajien maille. Hankealueen lounaispuolella sijaitsee toiminnassa oleva Kitkiäisvaaran kahdeksan voimalan tuulivoimapuisto. Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä.

Tuulivoimapuisto

Noin 10 000 hehtaarin kokoiselle hankealueelle suunnitellaan yhteensä noin 50 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä (nk. pyyhkäisykorkeus) ja yksikköteho 6–10 megawattia.

Hankealueelta rakennetaan 400 kilovoltin voimajohto Petäjäskosken sähköasemalle. Sähkönsiirtoreitti sijoittuu nykyisten voimajohtojen rinnalle, joko pohjois- tai eteläpuolelle.

Yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Yleiskaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan myös hankkeen ympäristövaikutukset. Hankkeessa siis yhdistetään YVA- ja kaavamenettely uuden YVA-lain (252/2017) mukaan, ja menettelyssä syntyvät sekä kaava että hankkeen YVA.

Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään kolme julkista nähtävilläoloa, joiden aikana osallisilla ja muilla kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa hankkeesta.

  • Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 5.10.2020 saakka. Yleisötilaisuudet järjestettiin 18.8. Karungissa ja 2.10. Övertorneålla.
  • Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja kaavan valmisteluaineisto tulevat julkisesti nähtäville arviolta alkuvuodesta 2021. Nähtävilläoloaikana järjestetään yleisötilaisuus.
  • Kaavaehdotus tulee virallisesti nähtäville arviolta keväällä-kesällä 2021, jolloin järjestetään myös yleisötilaisuus.
  • Kaavan hyväksymisvaihe ajoittuu loppuvuoteen 2021.

Hankkeen kansainvälisen kuulemisen toteuttaa ympäristöministeriö.

Sivun alkuun